Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Testovací agenda na LF MU

Testovací agenda na LF MU

V dnešní době se na univerzitách stále rozmáhá využívání informačních technologií pro testování znalostí studentů jak v průběhu semestru, tak i ve zkouškovém období. I přes fakt, že Lékařská fakulta je lehce specifická svým zaměřením, organizací výuky a nároky na studenty, stává se elektronické testování stále rozšíšenějším. Hlavními pozitivními faktory jsou především úspora času zkoušejícího, finanční nenáročnost potřebného softwarového vybavení a přehlednost výsledků v plné kompatibiltě se zadáváním výsledného hodnocení v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity. Po několika letech ostrého provozu v předmětech vyučovaných na Lékařské fakultě MU, se stala metoda testování studentů přes počítač či odpovědní listy hojně využovanou. Zajímavým pohledem jsou praktické zkušenosti samotných vyučujících, kteří se rozhodli nasadit elektronické testování ve svých předmětech.


prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. - Biochemický ústav

Testování znalostí studentů pomocí odpovědníků IS MUNI bylo použito jako součást zkoušení předmětů Lékařská chemie (1.semestr LF MU – obor Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, podzim 2007/08 a podzim 2008/09, vždy cca 600 studentů) a Biochemie I (2.semestr LF MU – obor Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, jaro 2007/08, cca 550 studentů).

Bylo sestaveno 25 sad otázek, v každé minimálně 30 otázek, z nich pak byly sestavovány náhodným výběrem testy pro jednotlivé zkouškové termíny (celkem cca 50 zkouškových termínů v každém předmětu). Testy byly přeloženy i do angličtiny a použity pro testování zahraničních studentů. Specifikem chemie jsou otázky na pojmenování strukturních vzorců sloučenin. Tvorba těchto otázek byla relativně komplikovanější, poněvadž vzorce musely být nakresleny v chemickém editoru, převedeny do vhodného formátu, zde uloženy speciálním způsobem a po té převedeny do zásobníku otázek v IS MU. Testy probíhaly v počítačové učebně Biochemického ústavu, kde je k dispozici 20 počítačů pro použití studentů. Na každý test zahrnující 25 otázek byl čas 45 minut, poté se přístup studenta k testu uzavřel. Přístup ke všem testům byl omezen jen na počítačovou učebnu a daný čas. Zavedení počítačového testování výrazně usnadnilo práci učitelů. Po odstranění počátečních problémů funguje jako adekvátní náhrada písemných testů a možností variabilnosti je dokonce mnohem výhodnější.

Počáteční vklad časově náročné práce spojené s připravením a vložením sad otázek je po roce užívání zcela zúročen. Počítáme s dalším rozšiřováním aplikací a to jak ve využití při zkoušení dalších předmětů, tak při průběžném testování během semestru. Spolupráce s e-technikem zcela zásadně přispěla k zavedení této metody, jeho ochota a připravenost řešit problémy nám pomohla od počátku překonávat veškeré bariéry spojené s nedůvěrou či nedostatkem zkušeností s touto novinkou.

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. - Ústav preventivního lékařství

S dosavadním elektronickém testováním formou odpovědních listů v rámci kolokvia z předmětu Preventivní lékařství máme jednoznačně pozitivní zkušenost. Obecně ke zkoušení formou testu - přestože názory na tento způsob mohou být a jsou zejména na Lékařské fakultě různé, považuji za asi vůbec největší přednost objektivitu ve srovnání s jakoukoliv ústní zkouškou. Někteří argumentují omezenými možnostmi co písemný test může zjišťovat, ale ve skutečnosti je to spíš otázka schopnosti či neschopnosti tvorby vhodných otázek. Jako další výhody elektronického testování oceňuji: rychlost, hromadné zkoušení, úspora času - a to jak co se týče vlastního zkoušení (během hodiny počet osob omezený v zásadě jen kapacitou místnosti), tak i rychlosti automatického vyhodnocení. Dále tvorba individuální varianty testu (nemožnost opisování). Nevýhody (zásadní) nevidím prakticky žádné, a uvítal bych směřování prakticky veškeré naší examinační aktivity k elektronickému testování, a třeba i v ještě sofistikovanější podobě (než jen papírové odpovědní listy).

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. - Farmakologický ústav

Elektronické testování znalostí studentů po přípravě ke zkoušce z farmakologie se nám jednoznačně osvědčilo. Díky vstřícné pomoci, kterou našemu projektu věnoval hned od počátku e-technik se nám podařilo uplatnit námi připravenou databázi cca 1500 otázek typu "multiple-choice" pomocí technických možností IS MU tak, že pro každého přihlášeného studenta je v daný den a hodinu randomizovaně programem vybrána individuální testová sada podle předem stanoveného klíče na určenou dobu zkoušení (v našem případě 3 hodiny pro odpovědi), tak, aby byla pokryta celá šíře vyučované látky. To zajišťuje náročnost a objektivnost testování. Objektivnost je rovněž zajištěna automatickým vyhodnocováním odpovědí a přenesením výsledku do záznamů v IS MU. V průběhu výuky používáme obdobný způsob průběžného testování, aby byli studenti dobře obeznámeni s principem a formou závěrečné zkoušky. Tento elektronický způsob zkoušení používáme třetím rokem, již se nesetkáváme se stížnostmi ani s individuálními žádostmi o přezkoušení ústní formou. K zavedení tohoto typu zkoušení nás vedl mimo jiné i narůstající počet nejen studentů-mediků, ale také v bakalářských směrech. Nevýhodou je závislost na bezchybném chodu techniky, což tu a tam může vytvářet stresující situaci, např. při přerušení spojení pro přetížení sítě.

MUDr. Drahomíra Pernicová, Ph.D. - Anatomický ústav

Testujeme všeobecné lékaře už třetí rok, zubaře druhý rok. Po vychytání much v podobě dvou možných odpovědí a jiných drobností pomocí testu docela dobře oddělíme studenty, kteří jdou zkoušku zkusit od těch, kteří jsou připravení. Problém nastává občas u studentů, kteří opakují předmět, popř. ročník a test je pro ně nepřekonatelnou překážkou, takže někteří se k ústní zkoušce nedostanou nikdy. To by možná šlo ošetřit výjimkou, kdy by se u posledního termínu k výsledku nepřihlíželo, nebo by se snížil počet bodů. Obecně se dá říct, že studenti si na testování zvykli, neberou ho jako příkoří a zkoušejícím testy ušetří práci s těmi, kteří připraveni nejsou. Problémy letos nastaly jen výjimečně, u studentů zahraničních jsme měli podezření, že schválně dělají chybu při psaní hesla, aby mohli psát test na papíře(jednalo se o dvě studentky, ale je to pouze podezření) nebo dělají nějakou chybu při ukládání testu.

 

Klíčová slova: testování, hodnocení, IS MU, zkoušení

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martin Komenda | pracoviště: Centrum výpočetní techniky | publikováno: 11.2.2009 | poslední úpravy: 9.12.2010
citace: Komenda Martin: Testovací agenda na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 11.2.2009, poslední aktualizace 9.12.2010 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-484-testovaci-agenda-na-lf-mu.html>. ISSN 1801-6103.
 

Komentáře a diskuse

  • Zeptá se někdo na názor studentů?  (mtum@email.cz, 21.2.2010, 12:45)
    Po přečtení článku "testovací agenda na LF MU" musím, alespoň takto - formou komentáře pod článkem (jinou možnost vyjádření studentům fakulta bohužel nenabízí)- na tento text zareagovat. Můj názor na testování znalostí a vědomostí studentů formou "multiple-choice" testů je zcela negatívní. Z vlastní zkušenosti vím, že v momentě, kdy se některá zkouška na naší fakultě změní na písemnou formu (typický příklad biologie, lékařské chemie, farmakologie, neurověd) jedná se o průšvih. 1) Otázky MCT jsou většinou velmi špatně koncipovány, student, který má určité požadované informace nastudovány (materiálu rozumí) je třeba schopen z nabízených 5 možnosti dvě označit za určitě správné, dvě vyloučit jako nesprávné a zůstává mu jedna otázka, u které si není jistý, její správnost či nesprávnost často závisí na úhlu pohledu na problém a subjektívním názoru zadavatele testu. Když student tuto spornou možnost chybně označí (nebo neoznačí) má rázem nula bodů z celé otázky. 2) Na rozdíl od doc.Fialy si myslím, že právě u písemných testů objektivita zkoušky zaručena není. Jednak nikdy se nepodaří vytvořit a zadat otázky tak, aby rovnoměrně pokrývaly celý požadovaný materiál. Často jsou také u testů na studenty kladeny nereálné požadavky (přiklad farmakologie) - tady je kniha (ta má asi 800 stran) tu se neučte a z ní budete psát test. Dotaz studenta - stačí když budeme umět ty důležité informace, principy, mechanismy účinku atd. a třeba jen 5 představitelů z každe skupiny? Odpověd učitele - né, na test musíte umět všechno. Umí opravdu i paní profesorka všchno? Osobně pokládám za nejobjektivnější formu zkoušení interaktívní ústní zkoušení, zkoušku, která má charakter dialogu - student sděluje profesorovi své nabyté informace, učitel mu pokládá otázky, které pokládá za důležité, případné chyby studenta opraví, vysvětlí proč je tomu tak. Z takové zkoušky (i třeba neúspěšné) si student odnese daleko více než z testu. 3) U písemných testů naprosto chybí jakákoliv zpětná vazba, student napíše test, zjístí, že má těch požadovaných 15 bodů z 20, je spokojený, počítač vypíná. Nikoho ani nenapadne aby studentům nabídl podívat se na otázky, vysvětlit proč byla otázka odpovězena špatně a jaká je správná odpověd a proč je tato informace pro studenta důležitá. 4) Výsledné známky z testové formy zkoušení jsou výrazně horší, než známky ze stejného předmětu v minulosti, zkoušeného ústně. Nejvýraznější příklad - opět farmakologie, rok 2005 ústní zkouška: 23x A, 59xE, 5xF. Rok 2006 MCT - 0xA, 133xE. Rok 2009 MCT 7xA, 110xE, 44xF. Znamená to tedy, že v minulosti (rok 2005) byla tato zkouška snadnější? Nyní je objektívnější a studenti to opravdu neumí? A není pak chyba v učitelích, že studenty nebyli schopni na test připravit? Děkuji. S pozdravem Tuma. 

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme