Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Metastatický kolorektální karcinom - onkologická indikační komise

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí.

Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián přežívání nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem dvouletou hranici. V případě chirurgického odstranění metastáz více než 50% nemocných přežívá 5 let. Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí. Je pak možné využít celého spektra metod jaterní chirurgie a intervenční radiologie.
 

 
autor: Jiří Tomášek, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 26.7.2011 | poslední úpravy: 16.9.2011 | Creative Commons License

léčba poruch plodnosti

Léčba poruch plodnosti

Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v rámci asistované reprodukce. Jsou popsány možnosti ovariální stimulace a jejího monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále znázorněno oplození a kultivace embryí in vitro. Následuje schématické znázornění a videoprezentace transferu embryí do dělohy pacientky.

 
autor: Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Porodnictví a gynekologie | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Kardiologie, angiologie | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011 | Creative Commons License

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo

Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. Stresová inkontinence moči představuje závažný zdravotní a společenský problém. Operační úprava hypermobility a hypotonie uretry představuje optimální léčebný postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video presentuje uretropexi technikou „inside-out“ pomocí pásky TVTo.

 
autor: Atanas-Ivan Belkov, Martin Huser | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Porodnictví a gynekologie, Urologie | publikováno: 28.7.2009 | poslední úpravy: 29.9.2011 | Creative Commons License

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019 | Creative Commons License

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 
autor: Yvonne Benešová | sekce: Pedagogická díla | obor: Neurologie | publikováno: 13.1.2014 | poslední úpravy: 28.5.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální tera.. ..klíčová slova: léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, rad.. ..klíčová slova: odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, r..

Paranoidní schizofrenie - klinické vyšetření
.. studijní a pracovní anamnéza, dosavadní léčba, cílená klinická .. .. údaje, studijní a pracovní anamnéza, dosavadní léčba, cílená klinická vy..

Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia
.. kvalitu života ženy. Moderní chirurgická léčba POP využívá k podpoře struktur pánevního dna poly.. ..klíčová slova: pánevních orgánů, chirurgická léčba, polypropylenová síťka, technika op..

Paranoidní schizofrenie
.. vrstevníkům a rodičům (zde náznak autoakuzací). Cílená klinická vyšetření: (a) test verbální fluence, (b..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumorů můž.. .. Je nutný multidisciplinární přístup a komplexní onkologická péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a id..

Vybrané kapitoly z ortopedie
.. život ohrožující stavy, úrazy, záněty, nádory. Léčba kostní nádorové bolesti. Po diagnostice rtg, CT p.. ..klíčová slova: Bolesti v kříži, Léčba kostní nádorové bolesti, Míšní komprese u nádor.. .. v kříži | 25.4.2016 9.82 MB kdokoli – Léčba kostní nádorové bolesti | 25.4.2016 3.77 MB..

Obsedantně kompulzivní porucha
..klíčová slova: kompulze, napětí, léčba..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické prev..

Základy intenzivní medicíny
.. uživatel Hemoragický šok - klinické projevy a léčba | 21.3.2006 239 KB registrovaný uživatel H..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortod..