Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace

Klasifikace snímků ve výukovém archivu klinické obrazové dokumentace

Interaktivní slovníček kódů MKN (ICD10) spolu s názvy klasifikací pomůže při zařazování studií do archivu. K dispozici je ve slovníku i výběr radiologické klasifikace dle Daehnert et. al. Klasifikace je v anglickém jazyce. Do vyhledávacího okénka napište kousek řetězce (např. fract) a chvilku počkejte, v zápětí se vám objeví seznam nalezených klasifikací - slovník pracuje v režimu našeptávače.

 
autor: Daniel Schwarz, Ivo Šnábl | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 3.11.2011 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 
autor: Eva Janoušová, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: E-learning | obor: Neurologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 20.1.2014 | poslední úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018 | Creative Commons License

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | sekce: E-learning, Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 32

Jít na stránku: 1 2 3 4

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je.. .. a jako referenční text při samostatné analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kte.. .. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při oper.. .. Radim Herůfek, Libor Paša Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Biostatistika
.. biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kon.. .. s praktickými aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z t.. .. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a .. .. učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z dat znalost a jak ověřovat kvalitu znalosti; jsou u.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data.. .. doc. Ing. Jan Žižka, CSc. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkolo.. .. CSc., Ondřej Sláma a kol. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje di.. .. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak pr.. .. popisu, jak vzniklé problémy terapeuticky zvládat. Učebnice je primárně určena pro posluchače všeo.. .. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. D.. .. u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné zavádění do N.. .. a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V návaznosti na tato populační data mohou být a.. .. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parame.. .. Klára Komprdová, Ph.D. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Praktikum z patologické fyziologie
..klíčová slova: laboratorní metody, statistické zpracování dat.. .. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..