Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody představují velice užitečný nástroj pro uchopení, zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je velmi široká, často se s nimi setkáváme nejenom v ekologii, experimentální biologii, medicíně, antropologii, environmentální chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat se bez znalosti vícerozměrných statistických metod již neobejde. Na druhou stranu mohou v případě nesprávného užití vést k zavádějícím výsledkům, jejichž chybnost nemusí být ovšem na první pohled zřejmá, protože je skryta za složitou strukturou dat a komplikovaností výpočtu. Znalost vícerozměrných statistických metod se tak stala potřebnou součástí biologického vzdělání.

 
autor: Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 16

Jít na stránku: 1 2

Praktikum z patologické fyziologie
.. i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má fo.. ..klíčová slova: pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování d..

Biostatistika
.. přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu .. .. aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z teoretického, ale i z p.. .. metod text zaměřen také na praktickou stránku hodnocení dat, a to zejména na nástrahy, které mohou ko..

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byl.. ..  Data a jejich prezentace: základ statistické analýzy 4.3.  Jak vznikají informace 4.4. ..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení,..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým a..

Analýza a klasifikace dat
.. název disciplíny – „vícerozměrné statistické metody“ zase navozuje představu, že dané me..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora ..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. informační podpora screeningových programů také hodnocení kvality zapojených center. Klíčovou složku zde tv..

Testovací agenda na LF MU
.. v plné kompatibiltě se zadáváním výsledného hodnocení v prostředí Informačního systému Masarykovy univ.. .. místnosti), tak i rychlosti automatického vyhodnocení. Dále tvorba individuální varianty testu (n.. ..klíčová slova: hodnocení, IS MU,..