Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

AKUTNE.CZ - vzdělávací portál pro akutní medicínu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 12

Lineární a adaptivní zpracování dat

Lineární a adaptivní zpracování dat

Prvním cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu a zpracování dat z pohledu teorie lineárních systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro analýzu a zpracování dat. Druhým cílem je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.

 
autor: Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 22.9.2015 | Creative Commons License

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 29.1.2018 | Creative Commons License

statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody představují velice užitečný nástroj pro uchopení, zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je velmi široká, často se s nimi setkáváme nejenom v ekologii, experimentální biologii, medicíně, antropologii, environmentální chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat se bez znalosti vícerozměrných statistických metod již neobejde. Na druhou stranu mohou v případě nesprávného užití vést k zavádějícím výsledkům, jejichž chybnost nemusí být ovšem na první pohled zřejmá, protože je skryta za složitou strukturou dat a komplikovaností výpočtu. Znalost vícerozměrných statistických metod se tak stala potřebnou součástí biologického vzdělání.

 
autor: Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Analýza dat pro Neurovědy

Analýza dat pro Neurovědy

Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod analýzy medicínských dat s ohledem na specifika datových souborů a výpočtů z oblasti neurovědního výzkumu. Důraz je kladen především na správnou aplikaci těchto metod v praxi a na interpretaci dosažených výsledků. Výukové materiály sestávají z přednášek, detailních manuálů pro analýzu dat pomocí české a anglické verze softwaru STATISTICA, datového souboru použitého k ukázkám analýzy dat v přednáškách a manuálech, dvou sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a specifik analýzy rozsáhlých obrazových dat a dvou e-learningových sad teoretických i praktických otázek a příkladů. Tyto výukové materiály mohou být přínosné nejen pro studenty doktorských studijních programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět primárně určen, ale i pro studenty dalších medicínských programů nebo i pro informatiky či matematiky a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozsáhlých obrazových dat. Vytvořené materiály mohou studentům a akademickým pracovníkům rovněž sloužit jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských či habilitačních prací i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRVŠ č. 942/2013 „Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy“.
 

 
autor: Eva Janoušová, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: E-learning | obor: Neurologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 20.1.2014 | poslední úpravy: 20.1.2014 | Creative Commons License

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | sekce: E-learning, Multimediální pomůcky | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011 | Creative Commons License

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Natáčení a zpracování videa na LF MU

Centrum informačních technologií Správy univerzitního kampusu Bohunice (http://cit.ukb.muni.cz) nabízí služby v oblasti pořizování a následného zpracování videa, zejména pro použití při výuce. Dále si můžete nechat převést vlastní záznamy z VHS kazet do formátu vhodného pro přehrávání z PC, včetně dodatečného střihu či nového ozvučení.

 
autor: Jaroslav Winkler | sekce: Pro autory | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 3.3.2010 | poslední úpravy: 14.7.2016 | Creative Commons License

Semináře na téma zpracování digitálního videa

Semináře na téma zpracování digitálního videa

Ústav patologické fyziologie ve spolupráci s CVT uspořádal v letním semestru školního roku 2005/06 cyklus tří seminářů věnovaných videotechnice se zaměřením na zpracování digitálního videa. Úvodní seminář cyklu se uskutečnil ve středu 24.5.06 v seminární místnosti ÚPF na Komenského náměstí 2. Jeho zaměření bylo spíše teoretické. Byly vyloženy základy problematiky digitálního videa tak, aby byly srozumitelné i začátečníkům.

 
autor: Michal Jurajda | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 23.11.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012 | Creative Commons License

zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Zpracování perioperační biopsie v laboratořích Ústavu patologie FN Brno

Videozáznam slouží jako edukační materiál nejen pro pracovníky histopatologických laboratoří, ale i pro perioperační sestry na operačních sálech, pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zaměřují se na bioptickou diagnostiku, histopatologickou diagnostiku, zpracování bioptického materiálu a zpracování perioperační biopsie.

 
autor: Kudličková Martina, Jaroslav Winkler, Helena Fölklová | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Histologie, embryologie, Mikrobiologie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 29.2.2016 | poslední úpravy: 21.3.2016 | Creative Commons License

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Projekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) řeší jak problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. Byl vybudován systém, který není pouze standardní implementací PACS (Picture Archiving and Communication System), ale který od samotného počátku směřuje k sofistikovanějšímu řešení metropolitnímu a regionálnímu.

 
autor: Otto Dostál, Michal Javorník | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 1.12.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 31

Jít na stránku: 1 2 3 4

Praktikum z patologické fyziologie
.. i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má fo.. .. úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skrip.. ..klíčová slova: pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování d.. ..klíčová slova: na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování.. ..klíčová slova: laboratorní metody, statistické zpracování dat.. .. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Biostatistika
.. vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod.. .. biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kon.. .. aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z teoretického, ale i z p.. .. to zejména na nástrahy, které mohou kohokoli při zpracování konkrétních datových souborů potkat, ať už při vý.. .. s praktickými aplikacemi. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z t.. .. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Odběr krve
.. oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně .. .. Paulová, J. Tomandl, J. Winkler Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování.. .. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parame.. .. Klára Komprdová, Ph.D. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Sádra v zubní laboratoři
.. modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 min.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování.. .. Budíková, Nekvapilová, Winkler Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí ruti.. .. algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy přinášejí zajímavé informa.. .. specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy při.. .. významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Vše budeme demonstrovat zejména na případu sch.. ..klíčová slova: výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza .. .. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a .. .. učení ve skutečnosti funguje, jak lze dolovat z dat znalost a jak ověřovat kvalitu znalosti; jsou u.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data.. .. doc. Ing. Jan Žižka, CSc. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Přínos telekonferenční techniky na neurochirurgickém operačním sále pro výuku neurověd
.. vybavení potřebné pro akvizici dat, jejich zpracování a přenos v projektu, který nasazuje t.. .. je popsat vybavení potřebné pro akvizici dat, jejich zpracování a přenos v projektu, který nas.. .. Současně z důvodu rychlosti a objemů přenášených dat jsou zasíťovány optickými kabely. Tyto jsou vyv.. ..klíčová slova: Zpracování dat, neurochirurgie, telekonferenční t.. ..klíčová slova: dat, neurochirurgie, telekonferenční t..

Projekt MeDiMed
.. a dlouhodobější spolupráce se zdroji těchto dat - s pracovišti nemocnic. Ústav výpočetní tech.. .. in Medicine) řeší nejen problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace medicínských obrazových in.. .. přenosových kapacitách, objemech ukládaných dat, možnostech zpracování obrazových informací, obra.. ..klíčová slova: DICOM, zpracování dat,.. ..klíčová slova: DICOM, zpracování dat,..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. operační postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní pra.. .. Ph.D., Šárka Kuchtíčková Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..