Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF MU
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Rada pro informační technologie v medicíně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

MEFANET Journal

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 10

metody celulárních separací

Metody celulárních separací

S pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborech medicíny roste nutnost izolace cílových buněčných populací pro diagnostické i terapeutické účely. Specifické buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese specifických antigenů pomocí monoklonálních protilátek. Této technologie lze využít rovněž k fyzické izolaci buněk. Ve filmu jsou popsány metody imunomagnetické separace a fluorescenčně aktivovaného cell sortingu (FACS). Technika imunomagnetické separace využívá vazby superparamagnetických nanočástic na monoklonální protilátky, která pak umožňuje pozitivní nebo negativní selekci požadovaných buněk na magnetické koloně. Technika FACS využívá třídění značených buněk v elektrickém poli po jejich flowcytometrické detekci. Moderní cell sortery umožňují separovat požadované buněčné populace s extrémní rychlostí a ve vysoké čistotě.

 
autor: Martin Klabusay, Jaroslav Winkler | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 31.10.2011 | Creative Commons License

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Ve výukovém textu „Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii“ jsou popsány principy a protokoly behaviorálních testů zkoumajících fenotyp vyvolaný v modelech deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zhodnocení depresi podobného fenotypu, lokomotorické aktivity, paměti a poruch motoriky.

 
autor: Jana Rudá, Petra Amchová, Zuzana Babinská, Amit Suresh Khairnar, Vincenzo Micale, Jaroslav Nádeníček, Alexandra Šulcová, Tibor Štark | sekce: Pedagogická díla | obor: Farmakologie | publikováno: 6.4.2016 | poslední úpravy: 23.5.2016 | Creative Commons License

Embryologické metody asistované reprodukce

Embryologické metody asistované reprodukce

Na tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou dokumentovány mikromanipulační metody jako intracytoplazmatické injekce spermie do oocytu (ISCI), asistovaný hatchning (AH) zona pellucida embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru blastomer pro jejich vyšetření technikou preimplantační genetické diagnostiky (PGD).

 
autor: Jana Žáková, Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Porodnictví a gynekologie | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody představují velice užitečný nástroj pro uchopení, zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je velmi široká, často se s nimi setkáváme nejenom v ekologii, experimentální biologii, medicíně, antropologii, environmentální chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat se bez znalosti vícerozměrných statistických metod již neobejde. Na druhou stranu mohou v případě nesprávného užití vést k zavádějícím výsledkům, jejichž chybnost nemusí být ovšem na první pohled zřejmá, protože je skryta za složitou strukturou dat a komplikovaností výpočtu. Znalost vícerozměrných statistických metod se tak stala potřebnou součástí biologického vzdělání.

 
autor: Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | sekce: Pedagogická díla | obor: Ostatní | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012 | Creative Commons License

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Učební text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření“ byl vytvořen k podrobnému a souhrnnému seznámení cílového čtenáře s tématem diagnostických zobrazovacích metod využívajících neionizující záření. Text je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra (termografie), elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým artefaktům. Text je vytvořen pod licencí Creative Commons, která zajišťuje jeho volnou dostupnost pedagogickým pracovníkům, studentům i ostatním zájemcům o téma.

 
autor: Martin Sedlář, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein | sekce: Pedagogická díla | obor: Biofyzika | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT. 

 
autor: Kristýna Pěnčíková, Jana Urbanová, Ondřej Peš, Eva Táborská | sekce: Multimediální pomůcky | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 30.5.2013 | poslední úpravy: 30.5.2013 | Creative Commons License

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, jsme do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | sekce: Pedagogická díla | obor: Zubní lékařství | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019 | Creative Commons License

MEFANET 2008 představil moderní metody výuky a studia na lékařských fakultách

MEFANET 2008 představil moderní metody výuky a studia na lékařských fakultách

Ve dnech 20.-21. listopadu 2008 se v brněnském hotelu Voroněž konal již druhý ročník konference MEFANET, zaměřené na e-learning a zdravotnickou informatiku ve výuce lékařských oborů. Kromě obecných témat souvisejících s moderními metodami výuky se letošní ročník konference soustředil zejména na obory zubní lékařství, stomatologie a maxilofaciální traumatologie.

 
autor: Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 12.12.2008 | poslední úpravy: 11.4.2013 | Creative Commons License

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny

Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny

Dne 15. listopadu 2006 se v přednáškové místnosti Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno konal 2. ročník semináře RITM (Rady pro informační technologie v medicíně) - letos i s aktivní účastí kolegů z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V následující reportáži jsou shrnuty příspěvky jednotlivých přednášejících.

 
autor: Daniel Schwarz | sekce: E-learning | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 27.5.2014 | Creative Commons License

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | sekce: Pedagogická díla | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 42

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Otorinolaryngologie - semináře
.. základní anatomicko-fyziologické poznámky, vyšetřovací metody, principy diagnostiky a léčby základních o.. .. anatomicko-fyziologické poznámky, vyšetřovací metody, principy diagnostiky a léčby základních one.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyš.. ..klíčová slova: fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. o embryologii, klinické anatomii a fyziologii, vyšetřovacích postupech a chorobných stavech pro přípravu st.. .. ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha .. .. Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Ch.. ..klíčová slova: otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické met.. ..klíčová slova: klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, dif..

Perimetrie
.. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii.. .. nálezů v zorném poli, moderní perimetrické metody používané zejména pro časnou diagnostiku glau..

Zhotovení western blotu
..klíčová slova: blot, sérologie, vyšetřovací metody, syfilis, lymeská .. ..klíčová slova: blot, sérologie, vyšetřovací metody, syfilis, lymeská ..

Čelistní anomálie
.. Na obrázcích je uvedený diagnostický a vyšetřovací postup a schémata ortognátních operací. Na závěr ..

Ortopedie - výukové prezentace
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vyšetřovací metody v ortopedii | 2.8.2016 805.96.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vyšetřovací metody v ortopedii | 2.8.2016 805.96..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich .. .. přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a ..

Vyšetřování laboratorního novorozeneckého screeningu
.. chorob v jejich časném stádiu pomocí laboratorní metody tak, aby vyhledávané choroby byly d..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití vysokofrekvenčního proudu gen..

Analýza a klasifikace dat
.. celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato .. .. – „vícerozměrné statistické metody“ zase navozuje představu, že dané metody vy..