Vážení návštěvníci,

na těchto stránkách Vám nabízíme reklamní prostor prostřednictvím dvou typů bannerů:

  • Full banner 468 x 60 px, který se zobrazuje nahoře na všech stránkách mimo stránek se samotným vzdělávacím obsahem.
  • Square banner 160 x 160 px, který se zobrazuje vlevo na všech stránkách mimo stránek se samotným vzdělávacím obsahem.

Ceny za bannerové kampaně jsou individuální, závislé mj. na obsahu banneru. Preferovány jsou bannerové kampaně se vzdělávacím obsahem (konference, semináře, školení, instituce, apod.).

Na základě poptávky vypracujeme nabídku, ve které na přání můžeme zohlednit tři druhy obchodního modelu:

  1. paušální měsíční platba (průměrná sazba je 5000 Kč bez DPH za měsíc a jedno stálé reklamní místo),
  2. platba za počet impresí (průměrná sazba je 320 Kč bez DPH za 1000 impresí na místě, kde rotuje více bannerů),
  3. platba za každý proklik (průměrná sazba je 15 Kč bez DPH za 1 proklik na místě, kde rotuje více bannerů). Finální cenu za proklik určuje klient, intenzita zobrazení banneru se pak odvozuje od lukrativnosti nabídky.

V případě zájmu prosím pište e-mailovou adresu schwarz@iba.muni.cz.

Vysvětlivky:

Imprese = jedno zobrazení jednoho konkrétního banneru na jedné stránce.
Banner = jakýkoliv reklamní formát na internetových stránkách. Na internetu je možno pro reklamní účely využít reklamní formáty různých rozměrů (velikost se udává v pixelech) nebo způsobů provedení (gif, flash, dynamické HTML).
Prokliknutí = kliknutí na reklamní formát. Systém zaznamená prokliknutí, ale nezachovává informaci o tom, zda se uživatel po prokliku dostal na další www stránky.

 

Dear visitors,

are you interested in on-line advertising on this website? You can choose from two banner types:

  • Full banner 468 x 60 px, displayed at the top of each page, apart from pages with educational contents,
  • Square banner 160 x 160 px, displayed on the left side of each page, apart from pages with educational contents.

The price of banner campaign is individual, depending on banner contents, among others. Banner campaigns with educational contents are preferred (conferences, seminars, training, institutions etc.).

Based on the your requirements, we will send you an offer allowing three types of commercial model:

  1. Fixed monthly payment (the average cost being 5000 CZK without VAT per month and one permanent advertising site)
  2. Cost per impression (the average cost being 320 CZK without VAT per 1000 impression in a site where multiple banners rotate)
  3. Cost per click (the average cost being 15 CZK without VAT par 1 click in a site where multiple banners rotate). The final cost per click is determined by the client, the intensity of banner impression is proportional to lucrativeness of the offer.

In case of interest, please write on e-mail address schwarz@iba.muni.cz.

Explanatory notes:

Impression = one display of one specific banner on one page.
Banner = any advertising format on web pages. On-line advertising formats can vary in size (as defined in pixels) or way of realization (gif, flash, dynamic HTML).
Click = clicking on an advertising format. The system records the click but does not retain information on whether the user visited next www pages after the click.