Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

Projekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) řeší jak problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. Byl vybudován systém, který není pouze standardní implementací PACS (Picture Archiving and Communication System), ale který od samotného počátku směřuje k sofistikovanějšímu řešení metropolitnímu a regionálnímu.

Zaměření projektu


Projekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) řeší jak problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace medicínských obrazových informací, tak zejména podporu výuky v této oblasti. Byl vybudován systém, který není pouze standardní implementací PACS (Picture Archiving and Communication System), ale který od samotného počátku směřuje k sofistikovanějšímu řešení metropolitnímu a regionálnímu. Projekt byl zahájen v roce 1995 a byl podnětem pro vznik celé řady následných aktivit, které řešily řadu dalších souvisejících oblastí [1][2]. Od roku 1999 spolupracuje Masarykova univerzita s brněnskými nemocnicemi při zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti pořizování, přenosu, archivace a zobrazování digitálních medicínských obrazových informací. Tato regionální spolupráce představuje řadu koordinovaných aktivit a projektů směřujících k vybudování metropolitního archívu medicínských obrazových informací získávaných z akvizičních modalit, diagnostických zařízení, jako je ultrazvuk, digitální mamograf , magnetická rezonance apod. a jeho zpřístupnění prostřednictvím počítačové sítě. Cílem projektu je využít možností současných informačních a komunikačních technologií a lékařské informatiky jak pro zvýšení kvality medicínské operativy a obecné lékařské péče, tak i zlepšení podmínek pro medicínský výzkum a výuku studentů v této oblasti.

Projekt MeDiMed navazuje na výsledky předchozích aktivit a projektů:

  • První projekt „Využití vysokorychlostních přenosů k integraci heterogenních multimediálních medicínských dat„ byl podán již v roce 1995. Vzhledem k finanční náročnosti nebyl přijat.
  • V roce 1997 byl podán projekt s názvem „Rozvoj brněnské akademické sítě pro potřeby vědy a výzkumu“. Tento projekt byl schválen jako tříletý projekt 1998 – 2000. Řešil otázku spojení lokalit i vlastní realizaci řešení PACS. Řešení bylo dodáno a zprovozněno v roce 1999.


Interdisciplinární projekt MeDiMed řeší otázky medicínské využitelnosti, právní aspekty a problematiku vlastního technického zabezpečení. Hlavním cílem projektu je získávání informací o nutných přenosových kapacitách, objemech ukládaných dat, možnostech zpracování obrazových informací, možnostech obrazových informačních systémů, možnostech a omezeních v připojování jednotlivých vstupních informačních zdrojů.

Kromě archivace obrazových dat toto řešení zahrnuje i podporu přenosů obrazových informací mezi jednotlivými pracovišti (nemocnicemi), která pacient v průběhu léčby navštíví, s možností konzultací vzdálených specialistů [3]. Výsledkem je usnadnění a urychlení formulace správné diagnózy, vyloučení opakovaných vyšetření, úspora času pacienta i lékaře a tím i finančních prostředků.

Mezi hlavní priority projektu patří získávání medicínských obrazových informací pro potřeby výzkumu a výuky.

Podpora výuky a výzkumu

Velmi významný je vývoj technologií pro podporu výukového a výzkumného podsystému, od kterého se očekává významné zlepšení úrovně výuky pregraduálních i postgraduálních studentů medicíny a začínajících radiologů ve zdravotnických zařízeních. Výukový systém je určen pro studenty lékařských oborů a pro začínající radiology nemocnic. Řešení je koncipováno tak, aby splňovalo požadavky kompatibility se systémy pracujícími v reálném provozu s cílem vytvořit pro uživatele prostředí, které se v zásadních aspektech neliší od reálných provozních systémů .
Před zařazením obrazové studie vhodné pro potřeby výuky a výzkumu do výukového systému jsou odstraněny (modifikovány) všechny informace, které by v budoucnu mohly vést k odhalení identity pacienta s ohledem na zachování maximální vypovídací schopnosti. U pacienta jehož obrazová informace byla zařazena do výukového systému z různých zdravotnických zařízení lze sledovat průběh onemocnění (léčby). Každá obrazová studie zařazena do výukové databáze musí být opatřena standardizovaným popisem obsahujícím zejména vlastní popis nálezu a sadou klíčových slov, která umožní pozdější snadné vyhledávání.

Návaznosti

V rámci spolupráce na projektu „Rozvoj výuky klinických oborů moderními informačními technologiemi“ se řešily zejména otázky přizpůsobení systému pro potřeby lékařů zapojených do řešení. V průběhu projektu bylo do datového skladu MeDiMed uloženo cca 1000 zdokumentovaných obrazových studií. Docházelo k postupným změnám v nastavení atributů systému tak, aby byly uspokojeny požadavky spolupracujících lékařů. V rámci tohoto projektu byly rovněž řešeny otázky zajištění instalace speciálního SW pro zobrazovací stanice, vytvoření, správa a dohled nad přenosovými trasami.

Závěr

Databáze obrazových dat jednotlivých zdravotnických zařízení již existují, avšak pro výuku a výzkum se v současnosti využívají v minimálním rozsahu. Odstraněním bariéry, kterou v současnosti představují identifikační údaje pacienta a přidáním možnosti kontinuálního sledování nemoci pacienta i v případě léčby v různých zdravotnických zařízeních, tyto databáze skýtají obrovský potenciál využití pro výuku a výzkum. Smyslem projektu je využít možností současných informačních a komunikačních technologií k efektivnímu zpřístupnění multimediálních dat pro potřeby zdravotnické operativy i pro výzkumné instituce a univerzity.

Literatura

[1] Dostal O., Javornik M., " Educational and research centrte for processing of medical image information Centre in Brno", Computer Assisted Radiology and surgery, Elsevier publ, 2005, Berlin, Germany, ISSN 0531-5131, p. 911-915,

[2] Dostal O., Javornik M., Petrenko M., Andres P., " Developoment of Regional Centre for Medical Multimedia Data Processing ". Internet and Information Technology, St. Thomas, USA, ISBN 0-88986-445-4,p.632-636

[3] Dostal O., Javornik M., Ventruba P., " Collaborative environment supporting research and education in the area of medical image information ", Computer Assisted Radiology and Surgery, 2006, Osaka, Japan, ISSN 1861-6410, 2006, 2006, 1, p. 98-100

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko