TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

Cílem tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který byl v rámci aktivit RITM nastartován na začátku roku 2006. Program Telehematologie zahrnuje vznik a využití webového archivu snímků a k němu připojených telehematologických stanic. Archiv má svou klinickou a edukační část. V klinické části je možno komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úložiště předat jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález probrat; snímky i diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části jsou snímky doplněny o nezbytné údaje tak, aby byl archiv využitelný pro interaktivní výuku včetně cenné možnosti efektivního samostudia.

Struktura atlasu

Základní taxonomii atlasu tvoří stromová struktura, kde jednotlivé větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s českým překladem dle MKN. Strom umožňuje libovolně hluboké substruktury a přidávání dalších větví, viz obr. 1.

V každé větvi je možno ukládat tzv. studie, kterými se zde rozumí soubor snímků k jedné diagnóze a jednomu konkrétnímu pacientovi. Studie je identifikována upřesněnou diagnózou a volným textovým popisem. Ke studii je možno asociovat libovolný počet snímků. Každý snímek je identifikován kromě svého názvu a volného textového popisu také atributem nabývajícího hodnot z výběru:

 • periferní krev,
 • kostní dřeň,
 • mozkomišní mok.

Kromě výše uvedených parametrů jsou ke každému snímku přidávány seznamy klíčových slov, které uživatel vybírá z předem nadefinovaného slovníku, viz obr. 2. Snímky jsou v archivu ukládány v několika verzích:

 • soubor v původním formátu a rozlišení,
 • soubor v původním rozlišení převedený do formátu JPEG,
 • soubor převzorkovaný na velikost větší hrany 800 px,
 • soubor 800 px s aplikovaným vodoznakem MU,
 • soubor představující zmenšeninu snímku na větší velikost hrany 75 px.

Veškeré převody a konverze formátu se dějí zcela automaticky bez zásahu uživatel na serveru, který zabezpečuje chod archivu. Uživatelé mají možnost posílat do archivu obrázky ve formátu JPEG nebo TIFF. Pro účely konverze, převzorkování a obtisku vodoznaku je využito volně dostupného softwaru ImageMagick. Server je vybaven operačním systémem Linux, pro chod archivu jsou dále nutné: Apache, PHP a MySQL (vše volně dostupné).

telehematologie - strom
Obrázek 1: Ukázka části klasifikačního stromu webového archivu programu Telehematologie.

Uživatelské role v archivu jsou následující:

 • Author: ve zpřístupněných větvích stromové struktury je mu umožněno vytvářet nové studie a upravovat dosud zadané vlastní studie ve stavu TEMP a PENDING.
 • Garant: kontroluje studie ve stavu PENDING (tj. studie, které autor označil ze své strany jako hotové) a může studii přesunout do stavu APPROVED.
 • Dummy (budoucí role): koncový uživatel archivu: může prohlížet studie ve stavu APPROVED, budou mu nabídnuty jen snímky po konverzi z původního formátu, pro neregistrované uživatele to budou snímky opatřené vodoznakem MU.
 • Administrator: má všechna práva a provádí dohled nad chodem archivu. Při požadavku odborných garantů programu Telehematologie rozšiřuje slovník klíčových slov a upravuje klasifikační strom archivu.

 

Veškeré role je možno uživatelům přidělovat nejen globálně na celý archiv, ale také na vybrané substruktury klasifikačního stromu.

Pro účely vzdálených konzultací je možno snímky ukládat mimo větve klasifikačního stromu, a to do tzv. osobních složek vybraných uživatelů. Nad každou studií je možno vést diskuzi, uchovává se její historie a je možno zapnout/vypnout emailové notifikace na nové zprávy nebo na nové studie v osobních složkách. Vzhledem k webové povaze archivu je možno k diskuzi přizvat odborníka odkudkoli, kde je připojení k síti Internet.

telehematologie - studie
Obrázek 2: Ukázka části formuláře studie ve webovém archivu programu Telehematologie.

Technické prostředky

Do sběru snímků se může zapojit každé pracoviště, které je schopné se svým technickým vybavením pořídit digitální obraz z mikroskopu v kvalitě dostačující cílům programu.
Telehematologickou pracovní stanicí se zde rozumí pracovní místo vybavené mikroskopem s optickým výstupem pro digitální kameru nebo fotoaparát a běžný počítač PC umožňující připojení daného fotoaparátu nebo kamery přes rozhraní USB nebo Firewire. Pro ukládání snímků do počítače postačí software, který je většinou součástí dodávky kamery nebo fotoaparátu (např. QuickPhotoMicro), a dále je výhodné počítač vybavit vhodným programem pro úpravy snímků, včetně jejich popisků, šipek apod. (např. volně dostupný Gimp). Pro zasílání snímků do archivu a jejich popisování postačí uživateli běžný internetový prohlížeč.

Na dosud zapojených pracovištích je využito následujících zařízení:
OKH FN Brno, pracoviště dětské medicíny:

 • mikroskop Olympus BX41,
 • digitální fotoaparát OLYMPUS C4000 Zoom (4 Mpx)
 • optický adaptér U-TV1X-2
 • PC (USB spojení s fotoaparátem)

OKH FN Brno, pracoviště medicíny dospělého věku:

 • mikroskop Olympus BX41,
 • digitální kamera ARTCAM 300MI CMOS (3 Mpx)
 • optický adaptér U-TV0.5X
 • PC (USB spojení s kamerou)

Význam pro výuku na LF MU

Význam programu Telehematologie spočívá především ve zpřístupnění nasbíraného obrazového materiálu a v možnosti jeho užití v pregraduální i postgraduální výuce hematologie, ale i biologie, histologie, patologické anatomie, fyziologie, patofyziologie, vnitřního lékařství, pediatrie, onkologie, biostatistiky, informačních technologií a v řadě dalších oborů, a to nejen bezprostředně na místě expozice ale i na dálku v možných telekonferencích či jiných interaktivních aktivitách.

Výuková činnost s využitím archivu zahrnuje:

 • ukázky odběru periferní krve
 • ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie)
 • ukázky provádění nátěrů
 • ukázka cytochemického barvení
 • ukázky normálních nálezů periferní krve a kostní dřeně
 • ukázky patologických nátěrů periferní krve a kostní dřeně
 • anémie
 • leukémie
 • myelo- a lymfoprolifreativní syndromy
 • morfologické abnormality červených a bílých krvinek a destiček
 • srovnání aktuálních obrazů krevních nátěrů s modelovými nálezy archivů
 • analýzu morfologického nálezu

Závěr

Stanovené cíle programu Telehematologie pro rok 2006 byly všechny naplněny. Bylo rozšířeno technické vybavení zapojených pracovišť a byla vytvořen výše popsaný webový archiv umožňující ukládání snímků na sdílené úložiště, jejich organizace podle studií a diagnóz. Byla vytvořena dvojjazyčná taxonomie archivu a dvojjazyčný slovník klíčových slov. V pilotním tříměsíčním provozu, který začal po uvolnění první verze archivu, bylo pořízeno více jak 20 studií čítajících přes 100 snímků včetně dvojjazyčného popisu.

Do budoucna je potřeba především zvýšit počet a vybavení telehematologických stanic tak, aby bylo možné do archivu pořizovat snímky i během rutinního klinického provozu. Jako klíčové se přitom jeví vybavit pracoviště mikroskopy s kvalitní optikou a digitální kamerou. Nezanedbatelnou položkou v případných investicích do programu Telehematologie musí logicky tvořit také prostředky na nákup kvalitních zobrazovacích zařízení, tj. především projektorů pro kontaktní formu výuky. V rámci dalšího vývoje softwaru se předpokládají úpravy stávající verze archivu a dále se chystá tvorba srozumitelného rozhraní archivu pro studenty s komfortními možnostmi vyhledávání a prohlížení snímků.

Literatura

[1] Leong F.J.: "Practical applications of Internet resources for cost-effective telepathology practice," Patology. vol. 33, pp. 498–503, 2001.

[2] Luethi U., Risch L., Korte W., Bader M., Huber A.R.: "Telehematology: critical determinants for succesfull implementation, " Blood, vol. 103, pp. 486–488, 2004.

[3] Anderson S.C., Poulen K.B.: Anderson´s Atlas of Hematology. Lippincott Williams & Wilkins A Wolters Luwer Company Philadelphia Baltimore NewYork London Buenos Aires HongKong Sydney Tokyo, 2003.

[4] Bain B.: Blood Cells. A Practical Guide. Second Edition, Blackwell Science, 1995.

[5] Begemann H., Rastetter J.: Atlas of Clinical Hematology. Initiated by L. Heilmayer and H. Begemann with Contributions on the the Ultrastructure of Blood Cells and Thein Precursors by D. Huhn and on Tropical Diseases by W. Mohr. Translated by H.J. Hirsch. Third Completely Revise Edition, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1979.

[6] Jaffe E.S., Hartus N.L., Stein H., Vardiman J.W.: World Health Organisation Classifications of Tumours Patology & Genetics of Tumours of Haematopoetic and Lymphoid Tissues, IARC Press, Lyon, 2001.

[7] Mufti G.J., Flandrin G., Schaefer H.-E., Sandberg A.A., Kanfer E.J.: An Atlas of Malignant Hematology, Cytology, Histology and Cytogenetics. Martin Dunitz Ltd., 1996.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Telehematologie - Společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace 27.9.2011 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko