Tato kazuistika 2 pacientek ukazuje základní diferenciální diagnostiku mezi maligními a benigními ložisky prsů v mamografickém obraze a při ultrazvukovém vyšetření. Ke znakům malignity na mamografii patří nepravidelný tvar, spikulace a mikrokalcifikace, při UZ vyšetření nepravidelný tvar ložiska, neostré ohraničení, dorzální akustický stín, delší osa ložiska orientovaná kolmo k hrudní stěně (ložisko je vyšší než širší), zvýšená vaskularizace při dopplerovském zobrazení.

Pacienti

Pacient č. 1: 71 let, žena

Pacient č. 2: 29 let, žena

Anamnéza

Pacientka č. 1 přichází ke screeningovému mamografickému vyšetření bez potíží. Na mamogramu ale v pravém prsu nacházíme podezřelé ložisko, proto hned doplněno UZ vyšetření, které potvrzuje nález maligního ložiska.

To potvrzeno i histologicky po biopsii. Vzhledem k negativnímu nálezu metastatických ložisek na RTG hrudníku, UZ vyšetření břicha a scintigrafii skeletu a k negativnímu nálezu tumor markerů je u pacientky indikovaná parciální mastektomie + SNB.

Pacientka č. 2 přichází k UZ vyšetření protože si nahmatala několik rezistencí v obou prsech při samovyšetření. Během vyšetření nacházíme oboustranně vícečetná ložiska benigní vizáže. Vzhledem k tomu, že ložisek je více, mají jasně benigní vzhled a největší z nich má asi 15mm, není u pacientky indikována žádná intervence. Vhodné jsou pravidelné UZ kontroly po roku. 


Zobrazovací metody

Pacientka č. 1 mammogram:

 • Šipka ukazuje na tumorózní ložisko, které nese typické známky maligního ložiska = ložisko vyšších denzit, nepravidelného tvaru se spikulacemi v periferii
 • Pozn. č. 1 – pojem ´denzita´ využíváme při popise CT vyšetření a mamografického vyšetření
 • Pozn. č. 2 – kromě výše popsaných známek maligního ložiska patří k základním znakům také mikrokalcifikace (drobné, tečkovité kalcifikace) – viz. samostatný snímek, který ale nepatří k uváděným pacientkám

Pacientka č. 1 UZ prsů:

 • Ultrazvukový korelát ložiska patrného na mamogramu také s typickými známkami maligních změn – ložisko nepravidelného tvaru, neostře ohraničené, hypoechogenní s četnými akustickými stíny, zvýšenou vaskularizací a delší osou orientované kolmo k hrudní stěně

Mammogram pacientky č. 2:

 • Nález vícečetných opacit (stínů) benigní vizáže, šipky ukazují na několik z nich = ložiska spíše nižších denzit, pravidelného (okrouhlého / ovoidního) tvaru, ostře ohraničená, bez nálezu mikrokalcifikací.

UZ vyšetření pacientky č. 2:

 • V korelaci s mamogramem nález benigních ložisek – homogenní, hypoechogenní, pravidelného tvaru, ostře ohraničené vůči okolí, bez hypervaskularizace, delší osou orientované podél hrudní stěny


Diagnóza

 • Pacientka č. 1  – karcinom mammy, BI-RADS 5
 • Pacientka č. 2 – vícečetná ložiska benigního vzhledu (charakteru fibroadenomů), BI-RADS 2

Histologická diagnóza

Pacientka č. 1 – invazivní karcinom mammy, grade II

Pacientka č. 2 – bez histologické verifikace ložisek

Diagnóza dle MKN klasifikace

 • Pacientka č. 1 – C509
 • Pacientka č. 2 – D24

Dif. dg.

 • Pacientka č. 1 – diagnóza karcinomu je vzhledem k nálezu na mamogramu a UZ vyšetření jednoznačná
 • Pacientka č. 2 – u menších ložisek (kolem 5mm) lze uvažovat o cystě (zejm. se zahuštěným obsahem) či intramammární uzlině, u větších ložisek, které jsou ale méně homogenní než typický fibroadenom pomýšlíme třeba na phyllodes tumor