Elektronická učebnice dětské medicíny

Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.

Elektronická učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkureneschopnost: Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187).

Dětská anesteziologie

Výukový text dětská anesteziologie a resuscitace prezentuje základní popisy diagnostiky, rozpoznání urgentních stavů a jejich terapie. Uvádí též zásady vedení a průběhu anestezie u dětských pacinetů, včetně popisu přípravy pacienta, vedení anestezie a pooperační péče.

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., MUDr. Petr Dominik, MUDr. Peter Košut, Ph.D

Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie

Dětská chirurgie včetně traumatologie je dnes samostatným specializačním oborem. Předkládané elektronické publikace mají pomoci studentům všeobecného lékařství a stomatologie proniknout do základů chirurgické propedeutiky, specifik dětské chirurgie a zvláštností dětských úrazů. Podrobněji rozvedené a zpracované kapitoly jsou určeny vážnějším zájemcům o studium tohoto oboru a pro studenty pediatrické specializace.

Kolektiv autorů: prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., MUDr. Jiří Tůma, CSc., MUDr. David Starý, Ph.D., MUDr. Jan Škvařil

Dětské infekční lékařství

Výukový text stručně shrnuje aktuální poznatky o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medicínu jsou záměrně vynechány nebo jen krátce zmíněny.

Kolektiv autorů: As. MUDr. Lenka Krbková CSc., MUDr. Lukáš Homola, MUDr. Peter Mikolášek

Dětská radiologie

Děti se liší od dospělých v mnoha aspektech. V novorozeneckém věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dospělosti) mají mladí jedinci jiné typy onemocnění, jiné typy zlomenin než dospělí. Naše texty a obrazová dokumentace je určena všem, kdo mají zájem seznámit se s problematikou týkající se dětské radiologie.

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., MUDr. Helena Masaříková, MUDr. Denisa Pavlovská

Dětská neurologie

V učebnici jsou zpracována témata epileptických a neepileptických záchvatů, cévních onemocnění mozku a poruch spánku s tím, že jsou zdůrazněna specifika této neurologické problematiky pro dětský věk případně adolescenci.Texty jsou určeny především jako studijní materiály studentům 4.a 5. ročníku Lékařské fakulty MU Brno s rozšířenou výukou pediatrie a nabízejí jim rozšíření znalostí v oboru neuropediatrie.

Kolektiv autorů: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., MUDr. Štefania Rusnáková, MUDr. Michal Ryzí, MUDr. Pavlína Cahová, doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

Dětské oční lékařství

Výukový text popisuje základní informace, které se týkají problematiky chorob rohovky, včetně obrazové dokumentace. Uvádí také onemocnění víček a dětského glaukomu.

Kolektiv autorů: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D., MUDr. Helena Pellarová, MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D., MUDr. Barbora Varadyová

Dětská onkologie

Výukový text popisuje problematiku dětské onkologie, diagnostiku a terapii náhlých příhod v dětské onkologii a podpůrnou léčbu při krvácivých stavech v dětské onkologii.

Kolektiv autorů: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., MUDr. Andrea Bobeková, MUDr. Alexandra Martinčeková, MUDr. Danica Zapletalová

Dětská otorinolaryngologie

Výukový text prezentuje základní popisy jednotlivých ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy a zásady terapie. Texty uvádějí potřebné znalosti oboru dětská ORL a nezbytné znalosti pro zkoušku.

Kolektiv autorů: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Klára Bartoňková, Ph.D., MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D.

Pediatrie

Pediatrie patří k základním klinickým oborům. Předmětem jejího zájmu je dítě ve zdraví a nemoci, přitom za dítě se v současné době považuje jedinec ve stáří 0 – 18 roků. Co je pro pediatrii typické a současně specifické je skutečnost, že v průběhu uvedeného věkového rozmezí dochází u dítěte k řadě velmi dynamických změn jednotlivých orgánových systémů. V konečném důsledku se tyto změny podílejí na zdárném-fyziologickém rozvoji pohybového a duševního vývoje dítěte. Na straně druhé však s přispěním celé řady příčin může docházet k tomu, že vývoj je značně dysharmonický-nefyziologický a dítě se stává nositelem mnohých handicapů. Erudovaný dětský lékař, a to bez rozdílu zde se jedná o pediatra v primární péči nebo působícího v nemocnici by proto měl dokázat zavčas postihnout jak odchylky uvedeného dysharmonického rozvoje dítěte, tak samozřejmě také řadu dalších změn jeho zdravotního stavu.

Ve výukových textech se snažili autoři zpracovat jednotlivá témata tak, aby umožňovala rychlý, přitom však dostatečně vyčerpávající přehled dané tématiky. Přáním autorů bylo, aby se učení texty staly vhodnou didaktickou pomůckou v rámci pregraduálního vzdělávání, ale i vhodným návodem v rámci studia postgraduálního.

Kolektiv autorů: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Milena Burianová, Ph.D., MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D., MUDr. Petr Jabandžiev, MUDr. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler

Genetika

Lékařská / klinická genetika je preventivní široce interdisciplinární obor moderní medicíny, nabízející genetické poradenství a genetická vyšetření rodinám s výskytem dědičných onemocnění. Klinická genetika se zabývá diagnostikou dědičných chorob a stará se o jejich medicínské, sociální a psychologické aspekty.
Klinická nebo lékařská genetika je soustředěna na variabilitu znaků a dědičnost afekcí významných pro medicínu. Hlavní specializační oblasti lékařské genetiky představuje studium chromosomů – cytogenetika, studium struktury a funkce jednotlivých genů – molekulární a biochemická genetika, studium genomu, jeho organizace a funkcí – genomika, studium genetické proměnlivosti lidských populací a jejího vývoje – populační genetika, studium genetického řízení vývoje – vývojová genetika a aplikace genetiky v diagnostice a léčebně preventivní péči – klinická genetika. Genetické poradenství, které kombinuje stanovení rizik postižení vyvíjejícího se jedince s psychologickou a edukační činností, se vyvinulo v novou zdravotnickou profesi s celým kádrem genetických profesionálů, věnujících se péči o pacienty s geneticky podmíněným onemocněním a jejich rodiny. Kromě přímého kontaktu s pacienty zajišťují kliničtí genetici potřebnou laboratorní diagnostiku, identifikují pacienty, u kterých je zvýšené riziko vzniku nebo přenosu geneticky podmíněného onemocnění.

Kolektiv autorů: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., MUDr. Zdeněk Kalina, CSc., MUDr. Šárka Prášilová, Mgr. Silvie Dudová, Mgr. Marta Hanáková

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Elektronická učebnice dětské medicíny 5.4.2016 kdokoli

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko