Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

Význam problematiky

Problematika poruch řeči a dalších kognitivních funkcí je velmi závažná z hlediska medicínského a celospolečenského. Cévní mozkové příhody jako nejčastější příčina jednorázové poruchy kognitivních funkcí a demence jako komplexní progredující úbytek kognitivních funkcí patří mezi absolutní priority jak biomedicínského výzkumu tak praktické medicíny, a současně jde o závažný problém sociálně-psychologický a ekonomický. Z hlediska pedagogického je to téma poměrně nové, dosud opomíjené a nedostatečně propracované, téma velmi obtížné, pro které je multimediální forma velmi vhodná. Jde rovněž o téma interdisciplinární, s velmi širokým dopadem.

 

Atlas první strana
Obr. 1a: Úvodní strana atlasu

Formy výstupů a dostupnost

Atlas představuje ucelené autorské dílo, které bude k dispozici jako multimediální DVD (off-line verze), ve formátu pdf (světový standard při tvorbě e-books), videa jsou ve formátu WMV (Windows Media Video). V současnosti je hotová pracovní verze 2005.1. (obr. 1a), je dokončována verze 2005.2.
 
Ukázka textové části
Obr. 1b: Ukázka textové části

Dále bude k dispozici webová podoba (on-line verze), která umožní průběžnou aktualizaci materiálů obsažených na DVD, kontakt mezi autory a studentem/čtenářem a technickou podporu. Bude obsahovat výukové a testovací materiály, které budou vycházet z materiálů publikovaných a DVD, a formou e-learningu budou sloužit k procvičování a osvojení dané problematiky a ověřování dosažených znalostí. Přístup bude blokován heslem, které bude distribuováno současně s DVD na základě písemné smlouvy, která vychází z možností využít videomateriály konkrétních pacientů k výukovým účelům na základě jejich písemného souhlasu. Písemné materiály (kazuistiky, zobrazovací nálezy) jsou přísně anonymní. Videonahrávky poruch řeči a dalších kognitivních poruch, jejich diagnostiky a terapie u konkrétních pacientů však nelze z důvodů názornosti ve většině případů technickými prostředky (rozostření či překrytí očí) spolehlivě anonymizovat, a tedy i volně zpřístupnit na webu.
 

Rozsah a struktura atlasu

Verze 2005.1 má textovou část v rozsahu 128 stran, opatřenou originálními obrazovými přílohami, grafy a ilustracemi (obr. 1b). Klinický materiál je roztříděn do 26 kazuistik. Část z nich má charakter diagnostický a pokrývá téměř celé spektrum poruch řeči a příbuzných kognitivních poruch (afázie, dysartrie, alexie, agrafie, agnózie, apraxie, neglect syndrom). V roce 2005 bylo připojeno dalších 7 případů a současně došlo k rozšíření o ukázky specifických logopedických terapeutických technik a intervenčních přístupů.
 
Každá kazuistika obsahuje stručný souhrn relevantních informací o pacientovi včetně diagnostického postupu, diagnózy, stanovení typu a stupně kognitivního deficitu, jeho průběhu a efektu léčby (obr. 2).
 
Diagnóza, případně i vývoj onemocnění a lokalizace postižení jsou ilustrovány zobrazovacími nálezy, většinou počitačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) mozku (celkem kolem 230 nálezů), z různých fází onemocnění a s podrobným popisem (obr. 3).

Kazuistika

Obr. 2:
Kazuistika
Zobrazovací nálezy
Obr. 3: Zobrazovací nálezy
Klíčem atlasu jsou videozáznamy: celkem 240 instruktivních videoukázek v trvání desítek sekund až několik minut, ilustrující různé aspekty jednotlivých kognitivních deficitů. Každá videoukázka je opatřena komentářem ukázky vyšetření či terapie (obr. 4).
 

Práce s atlasem
V atlasu je možné se pohybovat jako ve standardním dokumentu pdf formátu. V textové části, jednotlivých kasuistikách a v přehledných seznamech jsou vytvořeny dynamické odkazy na zobrazovací nálezy a videa. Ty je možné otevřít v samostatném okn ě, kliknutím na ikonu lze současně zobrazit popis CT a MR scanu či komentář k videoukázce (obr. 5).

Komentáře videoukázek
Obr.4: Komentáře videoukázek


Návod k ovládání atlasu
Obr.5: Návod k ovládání atlasu

 

Další vývoj projektu

V roce 2006 bude DVD off-line verze doplněna o kasuistiky poruch, které dosud nebyly zpracovány, a o podrobné diagnostické a terapeutické materiály. Hlavní úsilí bude zaměřeno na rozpracování e-learningového systému umístěného na webové verzi, který bude vycházet z práce s materiály na DVD verzi. E-learning bude členěn do několika oblastí podle typu poruchy, zaměření na diagnostiku či terapii a stupeň obtížnosti a jeho efektivita bude ověřována testy znalostí. Celý materiál je koncipován jako modulární a otevřený systém, aby mohl být do budoucna na základě zpětné vazby od uživatelů doplňován a zdokonalován.

CD
ON-LINE OBJEDNÁVKA ATLASU NOVÉ VERZE 2.0:
https://portal.med.muni.cz/index.php?f=objednavka&aid=31
     
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Online verze: Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí 29.9.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 3
97.5 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko