Hematoonkologie a elektronické testy

Dalším krokem vpřed v modernizaci výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity je využití elektronických testů pro závěrečné hodnocení studentů po stážích. Cvičné průběžné ověřování znalostí i ostré finální zkoušení s pomocí odpovědníků v Informačním systému MU získávají stále větší oblibu nejen u vyučujících, ale především u samotných studentů. Každé dva týdny během semestru se v prostorách počítačové učebny IBA realizují elektronické testy pro studenty, kteří právě ukončili stáž.

Pod vedením pana prof. MUDr. Z. Adama CSc. z Interní hematoonkologické kliniky vznikla databáze testových otázek, která nyní slouží jako zdroj při generování zcela náhodných a jedinečných zadání. Studentům je s využitím počítačů předložen automaticky vyhodnocovaný multiple-choise test sestavený z dvaceti otázek, na jehož složení mají časový limit třiceti minut. Díky širokým možnostem IS MU našla otázka bezpečnosti jasnou a snadnou odpověď. Kombinace omezení přístupu k odpovědníkům k danému datu, omezení pro dané IP adresy počítačů v učebně a monitorování e-technika přímo na místě, zaručuje plnou kontrolu nad všemi studenty a vylučuje jakýkoli pokus o podvod. Zajímavostí je zobrazování barevného pruhu v levé části obrazovky při spuštění samotného testu. Jakmile tento pruh zmizí z monitoru, značí to, že student opustil testovací agendu v IS MU, což má přísně zakázáno. Jak se vidět z fotodokumentace, při vhodném výběru místa v učebně může vyučující velmi snadno kontrolovat díky barevnému označení všechny studenty a ti tak nemohou test vyplňovat s pomocí internetových vyhledávačů.

Díky spolupráci vedení hematoonkologie a e-technika byl nalezen způsob, jak efektně a především efektivně ověřit znalosti studentů. Pro vyučující je hlavním pozitivem úspora času oproti ústnímu zkoušení, unikátní zadání pro každého studenta a okamžitá dostupnost výsledků. Studenti mají test i jeho výsledek přímo v systému, kde se denně pohybují a tak jim využití moderních informačních technologií pro testování nečiní sebemenší potíže.  

Profesor Adam okomentovat využití multiple-choice testů takto:

„Ověřili jsme si metodou prospektivní randomizované srovnávací studie, že tento způsob excelentně funguje. V této naší studii první skupina studentů věděla, že po ukončení stáže bude testována, ale že výsledek testů nebude podmínkou pro udělení zápočtu. Průměrný počet dobře zodpovězených otázek z oblasti hematologie byl v této skupině 7 z 20. Další skupina však již věděla, že zápočet bude udílen pouze při zodpovězení dostatečného počtu otázek. Při neúspěchu může student přijít za 14 dní a zkusit test znovu. Bez zodpovězení dostatečného počtu otázek nemá student nárok získat zápočet. Průměrný počet správně zodpovězených otázek byl v této skupině již 15 z 20. A nejen to, i všichni vyučující měli pocit, že studenti pozorněji sledují výuku, ptají se a diskutují.
Na základě této zkušenosti se nám jeví, že multiple choice testy jsou tím správným prostředkem, který vede k tomu, aby výuka ze strany učitelů vedla i k naučení na straně studentů. Doufáme, že informace získané tímto průběžným učením budou i déle setrvávat v hlavně studentů (budoucích lékařů) než informace natlačené do hlavy jen pro jeden den zkoušky. Informace získané při studiu jsou předpokladem toho, aby byli dobrými lékaři a ne pouze nositeli titulu MUDr.

Považuji kontrolu vědomostí získaných v rámci blokových stáží a udílení zápočtů ne za fyzickou, ale pouze za duševní přítomnost za cestu vpřed ke zkvalitnění výsledného produktu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kterým je Medicinae Universae Doktor. A tato cesta vpřed vyžaduje materiální podmínky (počítačové učebny) a výpočetní odborníky, protože bez nich by z otázek připravených lékaři nevznikly multiple choice testy. Dnešní doba vyžaduje tedy úzkou spolupráci klinických učitelů a informatiků při rozvoji výuky na Lékařské fakultě.
Optimální kontrola toho, zda lékařská fakulta funguje správně (= produkuje dobře připravené lékaře), nemůže spočívat pouze na zkouškách, jak tomu bylo dříve. Mnohem efektivnější je uzavření výuky jednoho oboru ústní zkouškou, jak tomu bylo dříve, v kombinaci s průběžnou kontrolou a udílení zápočtů za duševní účast ve výuce, ověřenou multiple choice testy."
 

Fotodokumentace:

Elektronické testování Elektronické testování Elektronické testování Elektronické testování


Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko