Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

V září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Dalším záměrem portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.

Hlavním cílem projektu SVOD je vývoj informačních systémů podporujících manažerské rozhodování a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V návaznosti na tato populační data mohou být analyzovány jakékoli další údaje o rizikových faktorech onkologických onemocnění včetně informací o stavu životního prostředí. Databáze webového portálu SVOD zpřístupňují data Národního onkologického registru od roku 1977 a jsou každoročně doplňována, což představuje unikátní rozsah i objem dat. Data lze analyzovat z pohledu základních charakteristik pacientů a diagnostických údajů a dále je regionálně a časově třídit. Informační služby webového portálu jsou volně přístupné všem uživatelům.

Analytické nástroje

 1. Incidence a mortalita
 2. Časové trendy
 3. Věk pacientů
 4. Regionální přehledy
 5. Klinická stadia
 6. Srovnávací analýzy
 7. Srovnání se zahraničím
 8. Souhrnná prezentace

Nejvýznamnější část portálu představují epidemiologické analýzy obsahující 8 softwarových nástrojů, které umožňují i laickému uživateli získat základní představu o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v jím vybrané kohortě pacientů. Uživatel může interaktivně nastavit cílový soubor pacientů a získá report obsahující základní grafický výstup, doplněný o nezbytné komentáře a tabulku primárních dat. Prvním krokem pro zahájení jakékoli analýzy je výběr požadované diagnózy: jednotlivé diagnózy jsou rozděleny do skupin, požadovaná skupina diagnóz se zobrazí vždy v pravé části okna po umístění kurzoru a kliknutí nad příslušnou část schematického obrázku těla člověka (v případě schematického obrázku) nebo přímo na název skupiny (v případě seznamu diagnostických skupin).

Úvodní stránka portálu SVOD Volba diagnózy pomocí schematického obrázku Volba diagnózy pomocí seznamu

Následující odstavce shrnují typy a funkčnost dostupných analytických nástrojů.

Nástroj č. 1: Incidence a mortalita

Tato analýza umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto jednotkách:

 • absolutní počty
 • přepočet na 100 000 osob (hrubá incidence, hrubá mortalita)
 • přepočet na evropský standard (ASR-E)
 • přepočet na světový standard (ASR-W)

Incidenci a mortalitu je možno v grafu zobrazit jednotlivě nebo současně.

Incidence a mortalita – přepočet na 100 000 osob Incidence a mortalita – absolutní počty

Nástroj č. 2: Časové trendy

Tyto analýzy zobrazují změny incidence nebo mortality v čase. Dle nastavení jde o změny vztažené ke konkrétnímu roku nebo o meziroční změny. Pomocí těchto výstupů lze identifikovat základní časové trendy a jejich výrazné fluktuace. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto jednotkách:

 • index růstu v absolutních počtech (počítaný ke zvolenému roku)
 • index růstu v procentech (počítaný ke zvolenému roku)
 • meziroční změny v absolutních počtech
 • meziroční změny v procentech
Index růstu incidence Meziroční změny incidence

Nástroj č. 3: Věk pacientů

Tato analýza umožňuje zobrazit věkovou strukturu populace pacientů s danou diagnózou nebo zemřelých na danou diagnózu. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto jednotkách:

 • absolutní počty ve věkových kategoriích
 • přepočet na 100 000 osob ve věkové kategorii (věkově specifická incidence nebo mortalita)
 • věková struktura - zastoupení pacientů v % dle věkových kategorií
Věkově specifická incidence Věková struktura pacientů

Nástroj č. 4: Regionální přehledy

Výstupem této analýzy je srovnání incidence nebo mortality v krajích ČR - buď v mapách, nebo ve sloupcovém grafu. Kraje ve sloupcovém grafu lze seřadit sestupně dle velikosti hodnot. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto jednotkách:

 • přepočet na 100 000 osob (hrubá incidence, hrubá mortalita)
 • přepočet na evropský standard (ASR-E)
 • přepočet na světový standard (ASR-W)
Regionální přehledy – mapa Regionální přehledy – seřazený sloupcový graf

Nástroj č. 5: Klinická stadia

Tato analýza umožňuje zobrazit zastoupení klinických stadií zvolené diagnózy. Výsledek lze zobrazit jako časový trend ve skládaném páskovém grafu, jako časový trend ve spojnicovém grafu nebo agregovaně za zvolené období v koláčovém grafu. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto jednotkách:

 • zastoupení klinických stadií v absolutních počtech
 • zastoupení klinických stadií v procentech
 • zastoupení klinických stadií v přepočtu na 100 000 obyvatel (hrubá incidence)

Hodnoty klinického stadia vycházejí z původních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR, výsledky u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné zavádění do Národního onkologického registru. V datech NOR docházelo v TNM klasifikaci postupně k těto změnám:

 • 1976-1981: TNM klasifikace - II. vydání (1974)
 • 1982-1994: TNM klasifikace - III. vydání (1978)
 • 1995-2000: TNM klasifikace - IV. vydání, 2. revize (1994)
 • 2000-2004: TNM klasifikace - V. vydání (2000)
 • od roku 2005: TNM klasifikace - VI. vydání (2004)

V uvedeném příkladu je u diagnóz C18-C21 v období 1977-1981 patrná absence klinických stadií 1-4, kdy pro tyto diagnózy nebyla platná TNM klasifikace.

Zastoupení stadií v % (vývoj v čase) Klinická stadia v přepočtu na 100 000 osob (vývoj v čase) Zastoupení stadií v % za zvolené období

Nástroj č. 6: Srovnávací analýzy

Výstupem analýzy je srovnání situace ve zvoleném kraji s celkovou situací v České republice a ve srovnání s maximálními a minimálními hodnotami, které byly zjištěny v krajích ČR. Analýza umožňuje dva základní pohledy:

 1. časový vývoj incidence nebo mortality, a to v těchto jednotkách:
  • přepočet na 100 000 osob (hrubá incidence, hrubá mortalita)
  • přepočet na evropský standard (ASR-E)
  • přepočet na světový standard (ASR-W)
 2. věková struktura pacientů s danou diagnózou nebo zemřelých na danou diagnózu, a to v těchto jednotkách:
  • přepočet na 100 000 osob ve věkové kategorii (věkově specifická incidence nebo mortalita)
  • věková struktura - zastoupení pacientů v % dle věkových kategorií

Požadovaný kraj pro srovnání lze vybrat kliknutím na mapku pod legendou grafu.

Srovnávací analýza – časový vývoj Srovnávací analýza – věkově specifická incidence Srovnávací analýza – věková struktura pacientů

Nástroj č. 7: Srovnání se zahraničím

Výstupem analýzy je incidence nebo mortalita maligní diagnózy v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi světa. Analýza umožňuje srovnání v těchto jednotkách:

 • absolutní počty
 • přepočet na 100 000 osob (hrubá incidence, hrubá mortalita)
 • přepočet na světový standard (ASR-W)

Hodnoty České republiky lze srovnat se všemi zeměmi světa, pouze s evropskými zeměmi nebo se světovými regiony. V grafu je zobrazena vždy hodnota ČR a hodnoty 15 zemí s nejvyšší incidencí, tabulka pak obsahuje hodnoty všech zemí zahrnutých do analýzy (včetně nezobrazených v grafu). Analýzu je dále možno provést na skupině pacientů vybrané podle pohlaví (muži, ženy, celá populace). Zdrojem dat pro analýzu je databáze GLOBOCAN 2008 (rozsah diagnóz nabízených v této analýze neodpovídá přesně rozsahu databáze NOR, což je dáno omezenými možnostmi zdroje).

Srovnání se všemi zeměmi světa (graf) Srovnání s evropskými zeměmi (graf)
Srovnání se světovými regiony (graf) Srovnání s evropskými zeměmi (tabulka)

Nástroj č. 8: Souhrnná prezentace

Výstupem je komplexní prezentace základních epidemiologických analýz k vybrané diagnóze. Jednotlivé "snímky" v prezentaci jsou komentovány a umožňují přístup k dalším analytickým nástrojům. Souhrnná prezentace obsahuje tyto části:

 1. časový vývoj hrubé incidence a mortality
 2. časový vývoj hrubé incidence - srovnání mužů a žen
 3. časový vývoj hrubé mortality - srovnání mužů a žen
 4. časový vývoj indexu mortalita/incidence - srovnání mužů a žen
 5. věková struktura pacientů zemřelých na diagnózu
 6. věkově specifická incidence a mortalita
 7. regionální přehled - hrubá incidence (mapa)
 8. regionální přehled - hrubá mortalita (mapa)
 9. zastoupení klinických stadií - vývoj v čase

Jednotlivé části prezentace lze zobrazit přímo kliknutím na číslo v dolní části okna.

Okno souhrnné prezentace s komentáři, přístupem k dalším analytickým nástrojům a navigací po jednotlivých částech prezentace

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice 4.6.2012 kdokoli Creative Commons License
 Průvodce epidemiologickými analýzami portálu SVOD (on-line uživatelská příručka) 4.6.2012 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články: