Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy

V možnosti využití e-learningových kurzů spatřujeme obrovský potenciál, který umožní zkvalitnit výuku zvláště výrazným rozšířením možností samostudia u studentů prezenční a zejména kombinované formy studia.Celé výukové dílo obsahuje zpracovaný studijní textový materiál, fotodokumentace, videozáznamy, využívá možností okamžité zpětné vazby a korekce nesprávných postupů. Vyučující má možnost odkazů na záznam odpovídajícího procesu jednotlivých ošetřovatelských úkonů i v době, kdy je výuka zaměřena na jinou odbornou problematiku, což zajišťuje kontinuální možnost autoregulačních učebních mechanismů.

Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy je vůbec prvním e-kurzem, který vznikl na Lékařské fakultě Masarykovy university. Jeho struktura je velice pečlivě dělena do jednotlivých modulů, které odpovídají týdnům výuky. Hlavními přednostmi kurzu jsou především jeho grafická a obsahová propracovanost.

Cíle kurzu:

Výuka ošetřovatelství a ošetřovatelských technik a postupů, a s nimi souvisejících dalších předmětů v rámci mezipředmětové vazby, jako např. první pomoci a následně ošetřovatelské praxe, je zaměřena na získání vědomostí a dovedností spojených s péčí o zdravého i nemocného dospělého či dítě. Jde tedy o soubor předmětů teoreticko praktického charakteru s velmi úzkou interdisciplinární vazbou. S ohledem na specifický charakter a vysoký význam odborných znalostí, spojených s využitím těchto znalostí v dalších dovednostech v péči o nemocné, je potřeba také specifického přístupu v rámci výuky a poskytování informací. Studenti jsou tedy ve výuce seznamováni s nezbytnými teoretickými poznatky a na jejich základě pak provádějí praktickou činnost v péči o nemocného, v simulovaných podmínkách odborných laboratoří a následně na klinických pracovištích. Výuka je zaměřena na předávání velkého množství informací s podporou obrazového materiálu a následné procvičování jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče.

Metodika kurzu:

Pod termínem „učit se“ se skrývá „řízené objevování s dohledem“. Proces: objevit, vytvořit, aplikovat.

Úvod do kurzu

Pro koho je kurz určen:

Pro kmenové studenty studijních oborů ošetřovatelství, všeobecná sestra a porodní asistentka, studenty oboru všeobecné lékařství a nutriční terapeut, zahraniční studenty oboru všeobecného lékařství v rámci programu Sokrates.

Podrobnější popis kurzu:

Kurz je především zdrojem kvalitních informací logicky uspořádaných dle struktury výuky v kontaktních hodinách v souladu se sylaby jednotlivých akreditovaných studijních programů. Studenti budou pracovat zejména se základními studijními materiály v textové či grafické podobě a také s videosekvencemi, které budou doplňovat informace z kontaktní výuky. Kurz bude poskytovat okamžitou zpětnou vazbu využitím testů. Kromě toho obsahuje aktivity zadané učitelem – samostatná práce, řešení dílčích šetření v rámci ošetřovatelské péče apod.. . Vzhledem k tomu, že v kurzu budou studovat studenti různých studijních programů, oborů a skupin, je harmonogram výuky svázán s jejich sylaby a není tedy pevně stanoven v týdenních či semestrálních blocích, ale je rozdělen do modulů dle jednotlivých tématických celků. U všech studijních skupin proběhne v samotném úvodu kurzu (v kontaktní výuce s vyučujícím) seznámení s prostředím a s nástroji kurzu, jejich využíváním a požadavky na absolvování kurzu.

Struktura celé osnovy kurzu

Kurz obsahuje celkem 25 rozsáhlých modulů s několika tématickými celky v každém z nich. Většina studijních materiálů je ve formátu (X)HTML + CSS, doplněná fotodokumentací a videosekvencemi. Videoklipy jsou dostupné ve dvou formátech, jako flashové video (kodek ON2VP6, Flash 8) pro přehrávání přímo ze studijních materiálů a ve formátu MPEG-1, který je nativně podporován v operačním systému Windows. Pro zpracování textových studijních materiálů (cca 50 normostran) bylo využito ručního převodu formátů MS Office (doc, ppt) do XML (Slides 3.3.0) s následným automatickým převodem do XHTML. Z použitého programového vybavení lze zmínit XMLmind XML editor (konverze textu), Macromedia Flash Professional 8.0 + Macromedia Video Encoder (animace, převod videa). -- Studenti mají možnost využívat e-slovník MAXDORF, k němuž jsou buď přímo u výkladu některých pojmů propojeni (vazba slovníku na heslo) a nebo mají odkaz pouze na slovník jako takový. Fotodokumentace a videozáznamy budou využívány nejen jako doprovodná obrazová dokumentace, ale také jako složka testových úloh v rámci samostatné práce a jako součást zpětné vazby pro studenty. Vzhledem ke značnému objemu obrazových dat se plánuje i jejich průběžná kompilace na doprovodná CD/DVD, která již byla provedena zhruba u jedné třetiny videosekvencí.

Ukázka základních a rozšířených studijních materiálů

Praktická doporučení pro budoucí autory:

 • obrovská časová a odborná náročnost
 • vybrat dobrého e-technika
 • nemyslet si, že si tím ulehčí práci, právě naopak si ji přidají
 • pozor na průběžné ukládání dat
 • dostatek motivačních prvků pro studenty (obrázky, humor)
 • pozor na familérnost a přílišnou frivolnost studijního textu

Ukázka on-line studijních materiálů

Příklad skladby jednoho modulu:

Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby hygienické péče v zdraví a nemoci

 • cíle modulu
 • pokyny pro práci v modulu
 • základní studijní materiály (text, fotodokumentace, videosekvence)
 • rozšiřující studijní materiály
 • skórovatelný test
 • samostatná práce (Evidence based healthcare – využití PICO rámce – řešení jednoduchého úkolu v rámci ošetřovatelského výzkumu – prezentace v kontaktní výuce)
 • na závěr (závěrečné slovo tutora k modulu)
 • diskuse k modulu – fórum (separátně technické fórum a fórum pro řešení odborných otázek)

Ukázka skorovatelného testu: Zajištění aktivity a sebepéče

Závěrem:

Jako pilotní elektronický kurz Ošetřovatelské postupy jednoznačně obstály. Dokončením aktuální verze však práce na kurzu nekončí.  Materiály se budou dále doplňovat a v blízké době se plánuje převod výukových filmů do anglického jazyka. Dle kladných ohlasů od studentů jsme rozhodně na správné cestě. Pokud byste jako vyučující chtěli vytvořit podobný e-kurz, je Vám k dispozici e-technik Martin Komenda, který zajisťuje elektronickou podporu výuky v rámci LF MU (komenda@med.muni.cz ).

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko