Edukační webový portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Edukační webový portál je oficiální platformou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro zveřejňování elektronických verzí pedagogických děl a multimediálních učebních pomůcek pro elektronickou podporu výuky. Jeho hlavní úlohou je zpřístupnění všech typů elektronických didaktických materiálů vytvářených na LF MU na jediném místě. Portál LF MU je jednou z deseti instancí portálové platformy vyvíjené v rámci projektu MEFANET (MEdical FAculties NETwork).

Vzdělávací webový portál LF MU [ISSN 1801-6103] byl spuštěn ve své první verzi na přelomu let 2005 / 2006 a v zápětí se stal vzorem pro vývoj univerzálnější portálové platformy pro všechny lékařské fakulty v ČR a SR. Jedná se o nástroj pro elektronické publikování, který umožňuje prezentovat širokou škálu druhů výukových pomůcek majících velký význam pro podporu výuky. Zveřejňované didaktické materiály přitom mohou nabývat různého rozsahu: od jednoduchých podkladů k přednáškám, přes jednotlivé obrazové kasuistiky, až po sofistikovaná pedagogická díla, která mohou být autorům oficiálně uznána jako součást jejich pedagogické činnosti na LF MU. Autoři elektronického vzdělávacího obsahu sami rozhodují, jakým skupinám uživatelů přidělí ke svému dílu přístup.

Pro koho je portál LF MU určen

Uživatelé portálu jsou akademičtí pracovníci používající tuto platformu jako prostředek k publikaci svých pedagogických děl, tvůrci multimediálních učebních pomůcek, zainteresovaní lidé z oblasti celoživotního vzdělávání lékařů a v neposlední řadě studenti lékařských (i jiných) fakult.

Rozdíl mezi portálem LF MU a Elportálem MU

Portál LF MU je oficiální publikační platformou Lékařské fakulty. Vědecká rada LF MU se usnesla, že by edukační dílo mělo být  - pro svou uznatelnost v rámci pedagogické činnosti na fakultě (např. pro účely habilitační řízení) - publikováno na portálu LF MU. Zveřejnění děl na Elportálu MU, který obsahuje volně dostupné multimediální a interaktivní publikace pedagogů MU, však nemusí být překážkou. Na portálu LF MU je možné dílo odkázat. Dílo publikované na Elportálu MU volitelně umožňuje provedení recezního řízení ze strany EdK LF MU (u autorů z LF MU). V těchto případech se postupuje stejně jako u díla primárně publikovaném na portálu LF MU (tzn. vyžaduje se po autorech stejná strukturovaná anotace). Pokud tedy primárně publikujete na Elportálu MU a potřebujete tuto tvorbu pro další akademický růst, doporučujeme pohlídat si, aby dílo bylo uvedeno také na portálu LF MU, a to se všemi náležitostmi (na portálu LF MU přistupujeme detailní k informacím o recenzentech).

Přístup ke zveřejněným edukačním materiálům

Při publikaci na portálu LF MU je možné určit, pro jakou cílovou skupinu budou edukační materiály přístupné (viz níže sekce Uživatelské role). Zvyklostí je přístupová oprávnění neomezovat, pokud je to však žádoucí, nabízí se autorům zveřejnění pouze pro studenty a pedagogy všech českých a slovenských lékařských fakult. Oproti IS MU není možné omezovat přístup pro studenty daného předmětu, seminární skupiny nebo vybraného období.

Formát edukačních materiálů

Na portálu LF MU je možné publikovat různé formy edukačních materiálů (statické texty ve formátu pdf, videozáznamy, ozvučené prezentace, interaktivní obrazové atlasy a jiná online multimediální díla).  V případě elearnigového kurzu vytvořeného v lokálním LMS systému (Learning Management System) je omezení dáno pouze nastavením oprávnění přístupu na straně tohoto systému. Pokud tedy bude zveřejněn bez nutnosti autentizace, je možné kurzu publikovat na portálu LF MU. 

Uživatelské role

Každý autor vzdělávacího obsahu si může zvolit z několika předdefinovaných skupin uživatelů, kterým povolí nebo odepře přístup ke svému výukovému materiálu.

 1. Neregistrovaný anonymní uživatel.
 2. Registrovaný anonymní uživatel, který který při registraci potvrdí souhlas s pravidly nakládání s obsahem portálu.
 3. Uživatel vzdělávací sítě MEFANET, tj. student nebo učitel z jakékoli české nebo slovenské lékařské fakulty.
 4. Uživatel na příslušné univerzitě, jehož příslušnost k univerzitě byla ověřena na portálu přes informační systém dané univerzity.
 5. Uživatel na příslušné fakultě, jehož příslušnost k fakultě byla ověřena na portálu přes informační systém dané univerzity nebo fakulty.
 6. Uživatel, kterému je obsah zpřístupněn jen na základě explicitního autorova souhlasu.

Uživatelské identity jsou ověřovány za použití federace identit EDUID.CZ (technologie Shibboleth). Ta umožňuje uživatelům z různých organizací přistupovat k materiálům na portálu, které vyžadují autentizaci, s využitím svých „domovských“ přihlašovacích údajů. Pokud je mateřská instituce uživatele (univerzita/fakulta/nemocnice) zapojená ve federaci czTestFed (provozuje CESNET), pak má uživatel možnost bez nutnosti registrace nechat ověřit svou identitu pomocí služby Identity provider (IdP) přímo ve své instituci pomocí svého známého loginu a hesla. Tuto možnost mají zejména uživatelé z Univerzity Karlovy a z Masarykovy univerzity, kde kromě zajištěného fungování autentizace/autorizace pomocí Shibboleth je k dispozici i uživatelský atribut mefaperson, který určuje příslušnost uživatele v síti MEFANET.

Registrace na portálu je nutná pouze pro uživatele, kterým není umožněno nechat svou identitu ověřit pomocí Shibboleth. Důvodem může být vstup na platformu, kde doposud nebyl Shibboleth implementován nebo fakt, že instituce uživatele nefiguruje v seznamu WAYF (Where Are You From) v rámci autentizačního rámce Shibboleth. Tito uživatelé tedy volí standardní registraci svou e-mailovou adresou a následně (mají-li tuto možnost) se na stránkách svého uživatelského účtu mohou nechat ověřit v lokálním informačním systému univerzity/fakulty. Registrace na jakékoli instanci portálu je nutná, pokud chce uživatel přispívat ke vzdělávacímu obsahu portálu.
 

Struktura portálu

Struktura portálu LF MU

Struktura výukových materiálů na portálu LF MU

Pro snadnou orientaci uživatelů ve zveřejňovaných materiálech byla navržena a realizována struktura, která je nastíněna výše na obrázku. Obsah všech částí je řešen prostřednictvím hypertextových článků s přiloženými soubory o různých formátech (PDF, PPT, atd.).

 • Výukové publikace a autorská díla jsou tvořena uceleným materiálem, který se vztahuje minimálně k jednomu předmětu studovanému na LF MU, a to v podobě, která odpovídá obvykle tiskem vydaným skriptům nebo větší kapitole v knize. Při splnění kritérií, která jsou na LF MU kladena na pedagogická díla, lze i elektronická pedagogická díla autorům oficiálně uznat jako součást jejich pedagogické činnostii LF MU.
 • Multimediální učební pomůcky se dále dělí dle jejich typu, jak napovídá grafické znázornění. Pro ukládání digitálních videí je využívána mimo jiné i disková kapacita CVT, ve kterém se kromě archivace souborů s videosekvencemi zabývají i jejich pořizováním a zpracováváním. Edukační weby mohou být na portálu umístěny fyzicky nebo zde mohou být odkazovány. Odkazování se týká hlavně těch materiálů, které nemohou být z technických důvodů provozovány na portálu fyzicky (např. vyžadují speciální databázi, obrazový převaděč apod.). Dalším typem výukového obsahu jsou obrazové kasuistiky, které jsou efektivním nástrojem, pro snadné a především rychlé uspořádání klinického obrazového materiálu pro výukové účely. Pedagogové mohou na portálu zpřístupnit svým studentům i běžné materiály k přednáškám nebo jiný velmi jednoduchý výukový materiál (nejčastěji prezentace ve formátu PowerPoint)
 • Obsah v sekci E-learning prezentuje informace o možnostech tvorby e-learningových kurzů v LMS (Learn Management System) v rámci Informačního systému (IS) MU a jejich zpřístupnění na portálu. E-learningové kurzy jsou realizovány v prostředí IS MU, kde mohou být navázány na celou řadu dalších služeb, které IS MU svým uživatelům poskytuje.

Každý publikovaný didaktický materiál je zatříděn do jedné či více lékařských disciplín. Filtr lékařských disciplín je jedinou, povinně shodnou strukturou na všech portálech v rámci sítě MEFANET sdružující lékařské fakulty ČR a SR. Změny v této struktuře podléhají schválení Koordinační radou sítě MEFANET, která se řídí doporučením významných představitelů v oborech, kterých se změna dotýká.

Filtr lékařských disciplín

Ukázka filtru lékařských disciplín na portálu LF MU

MEFANET - MEdical FAculties NETwork

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Jedním z jeho zásadních výstupů je jednotná portálová platforma pro prezentaci a sdílení digitálního výukového obsahu. Více informací o projektu naleznete na webové adrese http://www.mefanet.cz/

Sít lékařských fakultl MEFANET 

 Mapa sítě lékařských fakult MEFANET

Literatura:

 • Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál. MEFANET: educational network of medical faculties for developing and sharing digital content on a common platform (dostupné na adrese http://portal.med.muni.cz/download.php?fid=720)
 • Daniel Schwarz, Ladislav Dusek, Cestmir Stuka, Stanislav Stipek, Vladimir Mihal. A uniform solution to offer and share multimedia education content in the community of Czech and Slovak Medical Faculties MEFANET. 
 • Oficiální webové stránky sítě lékařských fakult MEFANET (dostupné na adrese http://www.mefanet.cz/)

 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko