Jak na elektronické pedagogické publikace

Elektronické verze vědeckých publikací i pedagogických děl (autorských děl) mohou být hodnoceny na LF MU stejným způsobem jako odpovídající práce v tištěné podobě. V případě pedagogických elektronických publikací je edukační webový portál LF MU nejlepším místem, kde taková díla umístit nebo o nich dát vědět akademické veřejnosti.

Typy publikovaných děl

Podle rozsahu a obsahu zveřejněného elektronického díla na edukačním webovém portálu LF MU je toto dílo považováno buď za pedagogické autorské dílo, multimediální učební pomůcku, anebo spadá do elearningové sekce. Technický postup při zveřejňování elektronických děl na portálu je velmi podobný pro všechny tři uvedené kategorie. Pedagogické autorské dílo však může navíc projít procedurou uznání Ediční komisí Lékařské fakulty MU a v případě úspěchu pak může být vykázáno v rámci autorovy pedagogické činnosti fakultě.

Logo ediční komise LF MU Logo ediční komise LF MU

Loga označující díla uznaná Ediční komisí LF MU. Logem vpravo je označena anotace uznaného díla a větším logem vlevo je označeno dílo samotné.

Pedagogické autorské dílo

Jako samostatné pedagogické dílo je možné uznat ucelený výukový materiál vztahující se minimálně k jednomu předmětu studovanému na LF MU, a to v podobě, která odpovídá tiskem vydaným skriptům nebo větší kapitole v knize. Dílo musí mít strukturu s jasně vymezenými kapitolami, obrazová a jiná dokumentace musí být zabudovaná do textové části a opatřena průvodními komentáři autora.

Nezbytností je uvedení citace aktuální literatury, ze které byly čerpány informace. Podobně jako u tiskem publikovaných děl, je především odpovědností autora, aby dbal na ochranu autorských práv dalších subjektů. Všechny využité materiály musí být řádně citovány. U převzatých fotografií nebo videí z internetu musí dbát autor na pokyny k nakládání s obsahem stránek, ze kterých je materiál převzat. Autoři musí dbát na ochranu práv pacientů, a je proto nepřípustné jakékoli zveřejnění jejich osobních dat. V případech, kdy materiál zobrazuje postavu pacienta, je nutné zabezpečit všemi prostředky nemožnost identifikace osoby.

Dílo by mělo disponovat  výhodami, které poskytuje elektronické publikování. Jednotlivé části díla nebo základní termíny musí být propojeny a maximálně se na sebe navzájem odkazovat. Využít  se dá plně barevných obrázků, fotografií, animací, videozáznamu či hypertextových odkazů - tj. to, co nelze zakomponovat do tištěných publikací. Pro představu se může jednat o:

ISBN

Označení reprezentuje mezinárodní systém číslování International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo knihy). Alfanumerický kód jednoznačně identifikuje tištěnou publikaci, popř. elektronickou off- line publikaci na CD-ROM nebo jiném nosiči. Od července 2010 lze přidělovat ISBN i online publikacím.Čísla ISBN se přidělují monografickým publikacím a určitým druhům příbuzných produktů. Kromě toho lze číslo ISBN použít i pro části monografických publikací (jako jsou kapitoly knihy) nebo čísla či články pokračujících zdrojů (seriálových publikací), které jsou dostupné samostatně.  Za vydání ISBN odpovídá v plném rozsahu vydavatel, který určuje sám podmínky přidělení, ty však musí plně korespondovat s kritérii pro zařazení díla do systému ISBN.

Výčet nejběžnějších druhů publikací, kterým se přiděluje číslo ISBN, je dostupný zde.

 

ISSN

Za zkratkou ISSN je skrývá systém mezinárodního standardního číslování pokračujících publikací (International Standard Serials Numbering). Pojem pokračující zdroj definuje průběžně vydávaný zdroj s předem nestanoveným ukončením. Typickými příklady seriálových publikací jsou noviny, periodika, časopisy, magazíny, ale i webové stránky, které však musí být průběžně aktualizovány. Každý vydavatel musí požádat o přidělení národní, resp. mezinárodní, středisko ISSN, které má tuto službu na starosti. Obecně je možné, aby daná publikace disponovala oběma identifikátory, ISBN i ISSN, musí byt ale jednoznačně rozlišitelné.

Nejčastěji probírané otázky a odpovědi jsou dostupné zde.

 

Impakt faktor

Tento termín naprosto nesouvisí s identifikátory ISBN a ISSN. Impakt faktor hraje klíčovou roli při evaluaci publikování na odborném vědeckém fóru. Řadí se mezi nejvýznamnější koeficienty citační analýzy a je určován striktně daným a nezpochybnitelným výpočtem . Hodnoty impakt faktoru jsou udržovány v databázi Journal Citation Report (JCR) a jsou pravidelně každým rokem vyhodnocovány americkým Institutem pro vědecké informace (ISI). Zjednodušeně řečeno se jedná o průměrný počet citací dané publikace v daném vědeckém či odborném časopisu v daném období.

 

Elektronické pedagogické dílo publikované na portálu LF MU bude mít v bibliografické citaci uvedeno ISSN xxxx-xxxx, které bylo přiděleno portálu Státní technickou knihovnou ČR, jakožto on-line pokračujícímu zdroji. Zveřejněním na portálu LF MU lze nově dosáhnout také přidělení ISBN. Není však možné získat přidělení impaktového faktoru, který se vztahuje pouze na vědecké články publikované v ISI časopisech.

 

Zveřejnění díla na edukačním webovém portálu Lékařské fakulty MU

Pro publikování na edukačním webovém portálu LF MU v sekci Pedagogická díla je nutno dodat tzv. metadata, která se používají pro správnou kategorizaci díla. Jedná se o následující souhrnné informace o publikovaném díle:

 • název díla,
 • seznam autorů,
 • anotační text,
 • klíčová slova,
 • kontakt na oponenty,
 • definice skupiny uživatelů, kterým bude dílo zpřístupněno,
 • seznam předmětů s kódy v IS MU, se kterými je dílo asociováno,
 • dílo samotné.

Elektronický průvodce

Kompletní anotaci lze vytvořit přímo na stránkách výukového portálu, a to pomocí elektronického průvodce, který je k dispozici zaregistrovaným uživatelům.

V prvním kroku nejprve autor zadá název díla, krátkou anotaci, spolupracující autory, participující pracoviště a průvodní text. Poté jej průvodce vyzve k zatřídění a kategorizaci příspěvku. Závěrečnou fází před finálním odesláním je vložení samotného díla, doplnění příloh, odkazů a klíčových slov. 

Elektronický průvodce je dostupný z úvodní stránky portálu v sekci Poslat článek a umožňuje velmi snadno a rychle zadat všechna potřebná metadata včetně samotného výukového díla pro publikaci na edukačním portálu.   

 

E-mailem či poštou

Autor může rovněž vyplnit vzorovou anotaci a zaslat ji na emailovou adresu portal@med.muni.cz spolu se samotným dílem. Pokud není možné zaslat publikované dílo (obrazový atlas, elektronická skripta, program apod.) jako přílohu elektronicky, alternativně lze dílo zaslat poštou na optickém nosiči (CD nebo DVD) na adresu:

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. 
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Kamenice 126/3
625 00 Brno

 

Pravidla pro hodnocení elektronických pedagogických děl na LF MU

Pravidla byla schválena Vědeckou radou LF MU dne 20.10.2005. Elektronické verze vědeckých publikací a pedagogických děl (učebních textů) jsou na LF hodnoceny stejným způsobem jako odpovídající práce vydané v tištěné podobě.Pro uznání díla jako součásti autorovy pedagogické činnosti na LF MU musí elektronická pedagogická publikace splňovat níže uvedené náležitosti:

 • Dílo musí být zveřejněno na oficiálním webovém portálu LF MU - http://portal.med.muni.cz [ISSN 1801-6103].
 • Před zveřejněním na webovém portálu LF MU musí proběhnout standardní schvalovací procedura přes Ediční komisi LF MU, která vybere vhodné posuzovatele.
 • V záhlaví zveřejněné e-verze pedagogického díla musí být uvedena jména autorů díla, jejich pracoviště, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy.
 • V záhlaví zveřejněné e-verze pedagogického díla musí být uvedena jména posuzovatelů, jejich pracoviště, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy.
 • Uznání e-verze pedagogického díla více autorů se řídí stejnými pravidly jako u děl vydaných v tištěné podobě.
 • Mimo LF MU musí být e-verze pedagogického díla zveřejněna na webovém portálu akreditované lékařské fakulty.  

Oponentní řízení

Před oficiálním uznáním elektronické verze pedagogického díla musí proběhnout jeho oponentní řízení. Autor má možnost navrhnout Ediční komisi dva oponenty, přičemž alespoň jeden musí být mimo LF MU a alespoň jeden musí mít akademickou hodnost docenta. V ojedinělých případech může Ediční komise rozhodnout o změně počtu požadovaných recenzentů. Pro oponenturu je potřeba dodat k hlavnímu autorovi díla i k recenzentům plná jména s tituly, pracoviště, korespondenční adresu, telefon, fax - všechny informace musí být aktuální.  Na základě kladných posudků a po provedení eventuálních oprav podle požadavků oponentů je pedagogické dílo oficiálně uznáno, což se na webovém portálu projevuje následujícím způsobem: zveřejněná pedagogická díla, která jsou oficiálně uznaná LF MU, mají v záhlaví logo LF MU a dále jména posuzovatelů, jejich pracoviště, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy. Takto jsou díla oficiálně uznaná LF MU viditelně odlišena od těch, u nichž oponentní řízení neproběhlo.

Užitečné informace

 • předsedkyně Ediční komise LF MU: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
 • za komunikaci s autory a oponenty elektronických děl je zodpovědný člen ediční komise Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • vzorový posudek oponenta na elektronické pedagogické dílo
 • v období let 2010-2012 je možné hradit recenzní řízení formou dohod o provedení práce z projektu OPVpK: Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET, řešitelské pracoviště IBA LF MU, hl. řešitel Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

 

Použité zdroje:

 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko