Multimediální učební pomůcky

Edukační portál Lékařské fakulty MU přináší uživateli různé typy výukových děl, které se odlišují nejen svým obsahem, ale také formátem. Multimediální učební pomůcky představují sekci, která prezentuje materiály založené na propojení zajímavých audiovizuálních prvků. Při tvorbě multimediálního vzdělávacího objektu se využívá možnosti integrace různých typů dokumentů (textové zdroje, obrazová dokumentace, videozáznamy, animační prvky a další), což vede z větší názornosti a usnadnění samotné výuky. Do této sekce jsou zařazeny výukové weby, digitální video, obrazové kasuistiky a materiály k přednáškám.

Výukové weby

Struktura výukových webů se většinou opírá o část hypertextovou a část obrazovou. Hypertextová část prezentuje textové informace s plným využitím výhod elektronického publikování (přehledné formátování, hypertextové odkazy a jiné). Obrazová část není vždy povinná a přehledně poskytuje uživateli obrazovou dokumentaci k dané problematice. Autor může publikovat mikroskopické snímky či fotografie ve vysokém rozlišení, čímž získává možnost poukázat na důležité detaily.  Jako u všech ostatních typů výukových děl i zde platí, že se musí důsledně dbát na ochranu práv pacientů. Nepřípustné je jakékoli zveřejnění jejich osobních dat. V případech, kdy materiál zobrazuje postavu pacienta je nutné zabezpečit všemi prostředky nemožnost identifikace osoby.

Ukázky: Hypertextový atlas novorozenecké patologieSexualita u nemocných s psychickými poruchami

Digitální video

Celá problematika zpracování videa je podrobně popsána v článku s názvem Natáčení a zpracování videa na LF MU

Obrazové kasuistiky

Kasuistiky jsou speciálním typem příspěvku, který má autorům usnadnit práci s klinickými obrazovými podklady. Detailní pohled na obrazové kasuistiky dokumentuje stejnojmenný článek

Materiály k přednáškám (PDF a PowerPointové prezentace)

Výukové prezentace ve formátu powerpoint popřípadě v pdf formě jsou pro studenty běžným materiálem, který slouží jako studijní doplněk k absolvované prezenční výuce. V žádném případě není možné prezentace z přednášek považovat za materiál vhodný k samostudiu. Pro zveřejnění na portálu LF MU je nutné, aby prezentace popisovaly ucelený blok vztahující se k předmětu v rámci lékařské fakulty. U tohoto typu multimediální učební pomůcky není možné pro každou jednotlivou prezentaci vytvářet zvláštní příspěvek na portálu. Naopak je vhodné, aby byly společně vyvěšeny tématicky navazující prezentace ve větším počtu (např. 12-14 podle počtu přednášek v předmětu).

Při samotné přípravě jednotlivých prezentací je vhodné optimalizovat velikost vkládaných grafických objektů, zejména fotografií. Vkládané obrázky by měly mít rozlišení max. 200 obrazových bodů, které je vhodné i pro tisk. Nástroj MS PowerPoint umožňuje uživateli po vytvoření celé prezentace komprimovat najednou všechny obrázky, čímž se výrazně sníží výsledná velikost souboru.

Ukázka: Otorinolaryngologie - semináře

Zveřejnění díla na edukačním webovém portálu Lékařské fakulty MU

Pro publikování na edukačním webovém portálu LF MU v sekci Multimediální učební pomůcky je nutno dodat tzv. metadata, která se používají pro správnou kategorizaci díla. Jedná se o následující souhrnné informace o publikovaném díle:

  • název díla,
  • seznam autorů,
  • anotační text,
  • klíčová slova,
  • kontakt na oponenty,
  • definice skupiny uživatelů, kterým bude dílo zpřístupněno,
  • seznam předmětu s kódy v IS MU, se kterými je dílo asociováno,
  • dílo samotné.

Elektronický průvodce

Kompletní anotaci lze vytvořit přímo na stránkách výukového portálu, a to pomocí elektronického průvodce, který je k dispozici zaregistrovaným uživatelům.

V prvním kroku nejprve autor zadá název díla, krátkou anotaci, spolupracující autory, participující pracoviště a průvodní text. Poté jej průvodce vyzve k zatřídění a kategorizaci příspěvku. Závěrečnou fází před finálním odesláním je vložení samotného díla, doplnění příloh, odkazů a klíčových slov.

Elektronický průvodce je dostupný z úvodní stránky portálu v sekci Poslat článek a umožňuje velmi snadno a rychle zadat všechna potřebná metadata včetně samotného výukového díla pro publikaci na edukačním portálu.   

 

E-mailem či poštou

Autor může rovněž vyplnit vzorovou anotaci a zaslat ji na emailovou adresu portal@med.muni.cz spolu se samotným dílem. Pokud není možné zaslat publikované dílo (obrazový atlas, elektronická skripta, program apod.) jako přílohu elektronicky, alternativně lze dílo zaslat poštou na optickém nosiči (CD nebo DVD) na adresu:

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. 
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Kamenice 126/3
625 00 Brno

 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko