Obrazové kasuistiky

Hiátová hernie

Autor: Peter Matkulčík

Hiátová hernie je poměrně časté onemocnění u starších pacientů, diagnostika většinou nedělá potíže vzhledem k užití jak endoskopických, tak radiologických metod a její terapie je závislá od tíže, rozsahu hernie a také od toho, co všechno obsahuje kýlní vak od prosté farmakoterapie antacidy až po chirurgické řešení.

Epidurální hematom

Autor: Tereza Kopřivová

Kazuistika ukazuje typický obraz epidurálního hematomu u pacienta po pádu v ebrietě beze svědků. Na rozdíl od ostatních typů intrakraniálního krvácení, které mohou vznikat i spontánně (resp. po minimálním traumatu), epidurální krvácení vždy vzniká po úrazu a často ve stejném místě nalézáme fisuru kalvy. Vzhledem k tomu, že se většinou se jedná o tepenné krvácení (nejvíce z povodí a. meningea media), které mívá výrazné expanzivní projevy, vyžaduje stav urgentní chirurgické řešení.

Hluboka žilní trombóza dolní končetiny

Autor: Matej Straka

Kazuistika ukazuje typický obraz hluboké žilní trombózy u mladé pacientky, která užívala hormonální antikoncepci a následně ji byl laboratorně zjištěn vrozený protrombofilní stav. Etiologicky hluboká žilní trombóza dolních končetin vzniká z vrozených či získaných (malignita, pooperačně, dlouhodobější imobilizace, kouření, hormonální antikoncepce, atd..) predispozic. Klinicky je stanovení diagnózy obtížné, kvůli široké diferenciální diagnostice a je založeno zejména na laboratorních a zobrazovacích metodách.

Karcinom ledviny

Autor: Jakub Foukal

Papilární karcinom představuje druhý nejčastější podtyp karcinomu ledviny po světlobuněčném Grawitzově typu. V kazuistice je ukázka nálezu na UZ vyšetření a na CT vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky. Papilární karcinom bývá často hypovaskularizovaný, v tomto případě byl hypervaskularizovaný, což je zřejmě dáno větší dediferenciací nádoru (vyšším grade).

Důležitý je charakter postkontrastního sycení, které typicky probíhá jako postupné nodulární sycení z periferie do centra. Jedná se o jedno z nejčastějších ložisek jater, s kterým se běžně setkáváme při radiologických vyšetřeních. Při typickém obraze nevyžaduje histologické ověření. Pokud nezpůsobuje žádné symptomy, není nutné jeho sledování ani léčba.

MR hemangiom

Autor: Jakub Foukal

Kazuistika ukazuje typický obraz hemangiomu jater při vyšetření magnetickou rezonancí. Důležitý je charakter postkontrastního sycení, které typicky probíhá jako postupné nodulární sycení z periferie do centra. Jedná se o jedno z nejčastějších ložisek jater, s kterým se běžně setkáváme při radiologických vyšetřeních. Při typickém obraze nevyžaduje histologické ověření. Pokud nezpůsobuje žádné symptomy, není nutné jeho sledování ani léčba.

Fissura kalvy

Autor: Jakub Foukal

anotační obrázek

Překládáme obrazovou kazuistiku na téma RTG a CT u úrazu hlavy. Jedná se o staršího pacienta s anamnézou pádu na hlavu a minimálním klinickým nálezem. Kazuistika obsahuje snímkovou dokumentaci z provedeného RTG a následně CT vyšetření s doplněnými klíčovými snímky. Ilustruje také omezenou možnost hodnocení traumatických změn na RTG lebky (jen poranění skeletu, a i to s omezenou senzitivitou) a výrazně větší vypovídající hodnotu CT vyšetření (kromě lepšího zobrazení poranění skeletu i možnost hodnocení nitrolebního krvácení). Proto je dnes CT při úrazech hlavy metodou první volby.

Hydrocephalus - demonstrační kasuistika

Autor: Daniel Schwarz

V nové verzi portálové platformy bude nabídnuta možnost publikace nového typu příspěvku, který bude označen jako kasuistika. Kasuistiky budou odděleny od běžných multimediálních učebních pomůcek. Tělo každé kasuistiky, tj. každého takového příspěvku bude mít obvyklou kasuistikovou strukturu (Vyšetření, Anamnéza, Diagnóza, Diferenciální diagnóza, Laboratorní výsledky, Histologie, Zobrazovací metody, Terapie, Komentář), přičemž bude možné tuto výchozí strukturu modifikovat k potřebám daného autora či zpracovávané problematiky.

Věk: 60 let
Pohlaví: muž

Vybrané kapitoly z neurologie

Autor: Irena Rektorová

anotační obrázek

Předkládáme studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s kterými se v neurologii setkáváme relativně častěji) i se speciálním zaměřením na „movement disorders“, tj. na onemocnění extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syndromem, s esenciálním třesem, s onemocněním nervosvalového přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dystonií, tiky nebo parézou hlavového nervu. Výhodou je zejména zařazení videa ke každé diagnóze s ukázkou vyšetření a hlavního objektivního neurologického nálezu pacienta. Kazuistiky jsou představeny jednotně, nechybí ukázka typického obrazu na pomocných vyšetřovacích metodách (např. na zobrazovacím vyšetření mozku, EEG). Součástí je diagnostická rozvaha a návrh terapie. Cílem nebylo obsáhnout celou neurologii, ale studijní materiál s vybranými kazuistikami by měl názornou a naučnou formou přilákat studenta ke studiu neurologie.